การใช้การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกเสียงความรู้คำศัพท์และการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors

  • ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ
  • นิธิดา อดิภัทรนันท์
  • นันทิยา แสงสิน

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการออกเสียงและการอ่านภาษาอังกฤษหลังได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ และเพื่อเปรียบเทียบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม         โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์จำนวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษจากนั้นนำคะแนนจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละ และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า 1) นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่ในระดับคุณภาพ ดี หลังได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ 2) นักเรียนมีความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน เป็นระดับพอใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ 3) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับคุณภาพดีหลังได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ คำสำคัญ : การสอนแบบโฟนิกส์ ความสามารถในการออกเสียง ความรู้คำศัพท์ ความสามารถในการอ่าน   ABSTRACT 1,2,3อาจารย์ประจำ ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่The purposes of this study were to study students’ English pronunciation and reading abilities after learning through phonics instruction and to compare students’ vocabulary knowledge before and after learning through phonics instruction. The Sample group was 20 grade 8 studentsusing Cluster Random Sampling at WatmaekadnoiSchool. The research instruments were 5 lesson plans emphasizing on phonics instruction, pronunciation evaluation form, vocabulary knowledge test, and reading ability test. The data obtained were analyzed for mean, standard deviation, percentage, and t-test. The findings of this research were 1) the students could have English pronunciation ability at good level after learning through phonics instruction. 2) the students gained more English vocabulary knowledge from failed to the fair level with the significance level of .01 after learning through phonics instruction. 3) the students gained reading abilities at good level after learning through phonics instruction. Keywords : Phonics instruction, Pronunciation, Vocabulary Knowledge, Reading Ability

Downloads