บทบรรณาธิการ

Authors

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

Abstract

บทบรรณาธิการ  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นปีละ 2 ฉบับเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการรายงานการวิจัยบทวิจารณ์หรือบทความอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษาโดยการสนับสนุนจากคณาจารย์จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษารับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาเทคนิคศึกษาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางการศึกษาการจัดการทางอุตสาหกรรมเทคนิคทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาฉบับนี้เป็นปีที่ 17 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย บทความวิจัยจำนวน 7 บทความ  อนึ่งความคิดเห็นจากบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้เป็นความเห็นจากผู้เขียนหรือผู้วิจัยกองบรรณาธิการมีหน้าที่จัดพิมพ์และเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการแก่สังคมเท่านั้น  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไปจะได้รับสาระประโยชน์จากวารสารฉบับนี้        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวัฒวงศ์  บำรุงขันท์  บรรณาธิการ 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-29