การออกแบบและสร้างชุดฝึกวงจรไฟฟ้า

Authors

  • ภุชงค์ จันทร์จิระ

Abstract

ภุชงค์  จันทร์จิระ   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   *Corresponding author e-mail: Dr.puchong.chan@gmail.com   บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ออกแบบและสร้างชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและเพื่อประเมินคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้า รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 1)วิเคราะห์และจัดเรียงลำดับเนื้อหาในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์และจัดทำใบงานการทดลอง 2)ออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 3)สร้างชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 4)ประเมินคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกับใบงานการทดลองที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัย พบว่า 1)ค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาหลักสูตรกับใบงานการทดลอง โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง       5 คน ประเมินว่าค่าความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 1.00 หมายความว่าใบงานการทดลองทั้ง 9 ใบงาน มีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาหลักสูตรรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์ 2)ผลการออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง       5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 สรุปได้ว่าแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี 3)ผลการสร้างชุดฝึกวงจรไฟฟ้า     โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 สรุปได้ว่าชุดฝึกวงจรไฟฟ้ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก                     4) ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกับใบงานการทดลองที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าการประเมินคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกับใบงานการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 สรุปได้ว่าชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกับใบงานการทดลองมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คำสำคัญ : ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า,คุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกับใบงานการทดลองที่สร้างขึ้น DESIGN AND CONSTRUCTION ELECTRICAL CIRCUIT LABORATORY   Puuchong  Chanjira Faculty of Education, Srinakharinwirot University   *Corresponding author e-mail: Dr.puchong.chan@gmail.com Abstract The objectives of this research were to design and construct the electrical circuit laboratory for evaluating the efficiency of the electrical circuit laboratory of Industrial Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University. The research procedures as follow; 1) Analyze and arrange the content of the electricity and electronics course and create the experimental report. 2) Design the electrical circuit laboratory. 3) Construct the electrical circuit laboratory. 4) Evaluate the efficiency of the electrical of circuit laboratory with the experiment report was created. The results of the research 1) All five experts revealed that an average of the validity between curriculum content and the experiment report is 1.00 which means all nine experiment reports have the content validity in the electricity and electronics curriculum. 2) The average of the design of electrical circuit laboratory that all five experts created is 4 which can be concluded that the electrical circuit laboratory was at the good level. 3) The average of the construction of the electrical circuit laboratory that all five experts created is 4.60 which can be concluded that the electrical circuit laboratory was at the excellent level. 4) The average of the evaluation of the electrical circuit laboratory together with the experiment report is 4.80 which can be concluded that the electrical circuit laboratory and the experiment report was at the excellent level.   Keywords : Electrical Circuit laboratory, efficiency of electrical circuit laboratory set together with the experimental worksheet created

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads