การผลิตแผ่นซับหน้ามันจากไคโตซานแบบแผ่นฟิล์มและแผ่นกระดาษ

Authors

  • ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
  • โอภาส สุขหวาน
  • สุธิดา คงทอง

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตแผ่นซับหน้ามันจากไคโตซานแบบแผ่นฟิล์ม และ แบบกระดาษ พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไคโตซานให้มีความสามารถในการละลายได้ดีโดยใช้ไคโตซาน 1%. ในกรดซิทริก 2% ในอัตราส่วน 5:500(นน./ปริมาตร) สภาวะที่เหมาะสมในการต้มเยื่อชานอ้อยเพื่อให้เยื่อเปื่อยและผลได้ดีเหมาะกับการทำแผ่นซับหน้ามันแบบกระดาษโดยการต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ22.5 เวลา 4 ชั่วโมง นอกจากนี้การฟอกเยื่อชานอ้อยด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร้อยละ 12 ให้ความสว่างสำหรับอัตราส่วนผสมของแผ่นซับหน้ามันแบบแผ่นฟิล์มที่เหมาะสมประกอบด้วยสารละลายไคโตซาน 25 ml. , PEG6000 0.20 กรัม และ Xylitol 0.25 กรัม และ Talcum 0.75 กรัม แผ่นฟิล์มซับหน้ามันดูดซับน้ำมันได้ 87.24 % สำหรับการผลิตแผ่นซับหน้ามันแบบแผ่นกระดาษ ตำรับที่เหมาะสมประกอบด้วยสารละลายไคโตซาน 25.00 กรัม, เยื่อชานอ้อย0.50 กรัม และ Colloidal Silicon Dioxide จำนวน 0.25 กรัม ซึ่งได้แผ่นกระดาษซับมันที่ดูดซับน้ำมันได้ 60.16% สมบัติแผ่นซับหน้ามันแบบแผ่นฟิล์มและแผ่นกระดาษที่ผลิตจากไคโตซานเมื่อทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและกรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในทุกๆ ด้าน คำสำคัญ : การผลิตแผ่นซับหน้ามันจากไคโตซาน Abstract The ofjective of the research was to produce of oil blotting sheet and oil blotting paper is from Chitosan type found that the suitable status in Chitosan production for better dissoluted by using 1% Chitosan in 2% in citric acid ratio 5: 500 (Wt / vol). Suitable status of Bagasse softened boiling and good for absorbent paper production, should be boiled with 22.5% Sodium hydroxide for 4 hours. In addition, bleaching bagasse with 12% hydrogen peroxide. Proper composition ratio of absorbent film paper is 25 ml. Chitosan, PEG6000 0.20 grams, Xylitol 0.25 grm. and talcum 0.75 grm. Absorbent film absorbed liquid 87.24%. For absorbent paper, the proper composition25.00 grams Chitosan solution, 0.50 grams Bagasse, 0.25 grams Xylitol and 0.25 grams Colloidal Silicon Dioxide, solution is 60.16 % absorbent paper. Properties of film absorbent and paper absorbent when test with industrial standard they passed industrial standard of all aspects. Keyword : production of oil blotting is from Chitosan

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ไพรัช วงศ์ยุทธไกร

Industrial Education division

โอภาส สุขหวาน

สุธิดา คงทอง

Downloads

Published

2009-07-01