กองบรรณาธิการ

Authors

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

Abstract

เจ้าของ : ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110   พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีกิจพริ้นติ้งนครปฐม  ที่ปรึกษา : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ    หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา  บรรณาธิการ : ผศ. ดร. ปวัฒวงศ์  บำรุงขันท์  กองบรรณาธิการ : อ. ดร. ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร (ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  ศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)    รศ. ดร. กัญญา กำศิริพิมาน (ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)     ผศ. ดร. ธีรพล เทพหัสดินณอยุธยา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)     รศ. ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)     ผศ. ดร. สุวัฒน์ อัจฉริยนนท์ (ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)     ผศ. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)     อ. ดร.สมชาย หมื่นสายญาติ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)     อ. ดร. อุปวิทย์ สุวคันธกุล (ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)     อ. ดร. อัมพร กุญชรรัตน์ (ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)    อ. ดร. โอภาส  สุขหวาน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)   ฝ่ายจัดการ   อ. ดร. โอภาส  สุขหวาน  การติดต่อกองบรรณาธิการภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110   โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15287, 15443 โทรสาร 0-2260-0124   e-mail: ophast@hotmail.com,  pawatwong@g.swu.ac.th  ส่งบทความออนไลน์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-29