ความเป็นมา

Authors

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

Abstract

ความเป็นมา  ด้วยภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายสนับสนุน         การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมศึกษาในรูปแบบบทความวิชาการบทความวิจัยเพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรนักวิชาการรวมทั้งเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจึงได้จัดทำวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษากำหนดออกปีละ 2 ฉบับจัดทำเป็นฉบับราย 6 เดือนโดยฉบับที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม    วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรและ/หรือนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   การเผยแพร่ กองบรรณาธิการมอบวารสารให้แก่หอสมุดและหน่วยงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ  เผยแพร่ออนไลน์ที่  URL : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu/issue/archive 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-29