ระบบควบคุมเครื่องบรรจุกาละแมกึ่งอัตโนมัติ

THE CONTROL SYSTEM KALAMAE FILLING SEMI-AUTOMATIC MACHINE

Authors

  • ชิโนรส ละอองวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Abstract

        บทคัดย่อ  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบควบคุมเครื่องบรรจุกาละแมแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกาละแมให้กับกลุ่มผู้ผลิตกาละแม ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการประมวลผลการสั่งการทำงานของเครื่องบรรจุกาละแม 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะเครื่องบรรจุกาละแมแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยเครื่องบรรจุกาละแมมีระบบการทำงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระบบสั่งการแบบกึ่งอัตโนมัติ กำหนดน้ำหนักคงที่ 3 ระดับ คือ ขนาด 50 กรัม 80 กรัม และ 120 กรัม และ 2) ระบบแมนนอล กำหนดน้ำหนักตามที่ต้องการ โครงสร้างเครื่องบรรจุกาละแมกึ่งอัตโนมัติ ประกอบด้วย ระบบควบคุมการทำงาน ถังบรรจุกาละแม และชุดหัวกดปั๊มบรรจุกาละแม ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ระบบควบคุมระยะการกดของชุดกดหัวปั๊มบรรจุที่เหมาะสม ที่น้ำหนักเนื้อกาละแม ขนาด 50 กรัม  80 กรัม และ 120 กรัม และสามารถลดระยะเวลาการผลิตรวมกาละแมแม่ปรีดา ผลการวิจัยพบว่า ระบบควบคุมของ ชุดกดหัวปั๊มบรรจุกาละแมได้ที่ระยะที่เหมาะสม คือ 0.8 1.5 และ 3 เซนติเมตร ได้น้ำหนักเฉลี่ย 52.1 82.5 และ  122.5 กรัม ตามลำดับ ค่าความคลาดเคลื่อน +3 กรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ผลิตยอมรับได้ เครื่องบรรจุกาละแมกึ่งอัตโนมัติสามารถบรรจุกาละแมได้มากกว่าแรงงานคนถึง 9 เท่า และจากการศึกษาสมรรถนะสูงสุดของเครื่องบรรจุกาละแมกึ่งอัตโนมัติมีกำลังการผลิตต่อวัน เท่ากับ 234 กิโลกรัม โดยสามารถลดระยะเวลาการผลิตรวมได้ถึง 320 นาที    คำสำคัญ : กาละแม, เครื่องบรรจุกาละแม, แบบกึ่งอัตโนมัติ, ระบบควบคุม     Abstract  Develop a semi-automatic packaging machine control system to increase the efficiency of the galamai production process for a group of galamai producers using the Arduino microcontroller system to process the machine's operation commands. 2) Study the semi-automatic galamai packaging machine's performance, which operates in two modes: 1) Semi-automatic mode with fixed weights at three levels: 50 grams, 80 grams, and 120 grams, and 2) Manual mode with customizable weights. The semi-automatic galamai packaging machine comprises a control system, a galamai storage tank, and a set of pump head compression components.  The variables studied include the appropriate compression stroke control for the pump head assembly based on the galamai's weight at 50 grams, 80 grams, and 120 grams. The research found that the control system for the pump head assembly was suitable at stroke lengths of 0.8, 1.5, and 3 centimeters, resulting in average weights of 52.1, 82.5, and 122.5 grams, respectively, with a margin of error of +3 grams, which is acceptable to the manufacturers. The semi-automatic galamai packaging machine can package galamai more efficiently than manual labor, up to 9 times the output, and has a maximum daily production capacity of 234 kilograms. The total production time can be reduced by up to 320 minutes.    Keywords : Kalamae, The Kalamae filling machine, Semi-automatic, The control system  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-29