Vol. 6 No. 2 (2018): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

					View Vol. 6 No. 2 (2018): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)
Published: 2019-02-07

กองบรรณาธิการ

บทความวิจัย