Vol 6, No 2 (2018): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

Authors

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Abstract

รายละเอียดในส่วนนี้ประกอบด้วย » หน้าปกวารสาร » หลักการและเหตุผล » วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร » กำหนดการเผยแพร่ » ข้อตกลงเบื้องต้น » กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม » การติดต่อกองบรรณาธิการ » บทบรรณาธิการ » สารบัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Downloads

Published

2018-07-01