ชนชั้น การผลิตซ้ำ และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย

Authors

  • วัฒนชัย ขวาลำธาร
  • เกวลิน งามพิริยกร

Abstract

บทความวิชาการ เรื่อง ชนชั้น การผลิตซ้ำ และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ชนชั้นทางสังคมกับการผลิตซ้ำทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย ใช้การศึกษาเอกสารจากหนังสือ ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีแนวคิดของ Pierre Bourdieu (1990) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ พบว่า บูดิเยอร์ ค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำแนวคิดทางสังคมวิทยา จากนักคิดทางสังคมวิทยายุคคลาสสิกอย่าง Karl Marx (1818 - 1883) Emile Durkheim (1858 - 1917) และ Max Weber (1864 - 1920) มาสู่การพัฒนาและต่อยอดแนวคิดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ในปัจจุบันได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งการพัฒนาแนวคิดเรื่องชนชั้นที่มีมุมมองแตกต่างจากนักคิดยุคคลาสสิก ทั้งนี้ บูดิเยอร์ยังได้วิเคราะห์แนวคิดการผลิตซ้ำโดยกล่าวถึงการผลิตซ้ำทางสังคมที่เป็นสิ่งที่ครอบงำ และส่งต่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคม โดยผู้เขียนมุ่งเน้นไปที่การผลิตซ้ำทางการศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นบทความฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการนำเสนอมุมมองของผู้เขียนต่อแนวคิดของ Pierre Bourdieu ในเรื่อง ชนชั้น (Class) และการผลิตซ้ำ (Reproduction) ในการอธิบายปรากฏการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในบริบทสังคมไทยต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-30

Issue

Section

บทความวิชาการ