องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษต่อเซลล์ของหญ้าลิ้นงู (CHEMICAL CONSTITUENTS AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF HEDYOTIS CORYMBOSA LAMK)

Authors

  • Sunan Chainakul Srinakharinwirot University.
  • Kamonwan Anan Srinakharinwirot University.
  • Chinda Tambunchong Srinakharinwirot University.
  • Porntipa Picha National Cancer Institute of Thailand.

Abstract

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าลิ้นงู (Hedyotis corymbosa Lamk.) โดยนำมาแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟี พบสารประกอบ 7 ชนิด คือ aurantiamide acetate (1), 3β-acetylaleuritolic acid (2), salicylic acid (3), b-sitosteryl-3-O-b-D-glucopyranoside (6),1,5-anhydroglucitol (7) และสารผสมของ 22,23-dihydrochondrillasterol (4) และ chondrillasterol (5) สารประกอบ (1) เป็นสารไดเปปไทด์ที่แยกได้ครั้งแรกจากพืชสกุลนี้ การพิสูจน์โครงสร้างของสารใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี นำสารสกัดและสารบริสุทธิ์ที่แยกได้มาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว P388คำสำคัญ: หญ้าลิ้นงู รูบิเอซิอี ความเป็นพิษต่อเซลล์ ออเรนไทเอไมด์แอซิเตตChemical investigation of Hedyotis corymbosa Lamk. was carried out using chromatographic methods. This led to the isolation of seven known compounds, namely aurantiamide acetate (1), 3β-acetylaleuritolic acid (2), salicylic acid (3), b-sitosteryl-3-O-b-D-glucopyranoside(6),1,5-anhydroglucitol (7) and a mixture of 22,23-dihydrochondrillasterol (4) and chondrillasterol (5). Among the compounds isolated, dipeptide (aurantiamide acetate 1) was isolated for the first time from this genus. Structures of these compounds were identified on the basis of spectroscopic techniques. The crude extracts and isolated compounds were evaluated for cytotoxic activity against leukemia (P388) cell lines.Keywords: Hedyotis corymbosa, Rubiaceae, cytotoxic activity, aurantiamide acetate

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sunan Chainakul, Srinakharinwirot University.

Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok. 10110.

Kamonwan Anan, Srinakharinwirot University.

Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.

Chinda Tambunchong, Srinakharinwirot University.

Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.

Porntipa Picha, National Cancer Institute of Thailand.

National Cancer Institute of Thailand, Bangkok. 10400.

Downloads

Published

2010-06-05

How to Cite

Chainakul, S., Anan, K., Tambunchong, C., & Picha, P. (2010). องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษต่อเซลล์ของหญ้าลิ้นงู (CHEMICAL CONSTITUENTS AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF HEDYOTIS CORYMBOSA LAMK). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(3, January-June), 80–88. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/899