การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบเลข สำหรับเด็กออทิสติกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Main Article Content

วงกต ศรีอุไร
วันเพ็ญ แดงอาจ

Abstract

Development of Mathematics Skill Exercises in the topic of Addition and Subtraction for the Autistic Child on Android Operating System
 
Wongkot Sriurai and Wanpen Dangart
 
รับบทความ: 4 พฤศจิกายน 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 15 เมษายน 2560
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบเลขสองจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 9 สำหรับเด็กออทิสติก บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (2) วิเคราะห์และออกแบบแบบฝึกทักษะ (3) พัฒนาและทดสอบแบบฝึกทักษะ และ (4) ประเมินประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะนี้พัฒนาด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CC และภาษา Action Script 3.0 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (ค่า IOC) และศึกษาความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คนและเด็กออทิสติกจำนวน 5 คน จากโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ความสอดคล้องของเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 (จากคะแนนเต็ม 5.00) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจจากเด็กออทิสติกมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.92 (จากคะแนนเต็ม 5.00) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าคุณภาพโดยรวมของแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เด็กออทิสติก  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
 
Abstract
The objectives of this research were to design and develop the mathematics skill exercises in the topic of addition and subtraction of two numbers were not more than 9 for the autistic child on android operating system. The development process consisted of four phases: (1) the study and data collection, (2) the analysis and design, (3) the development and testing and (4) the efficiency of mathematics skill exercises. This exercises were developed using Adobe Flash Professional CC and Action Script 3.0. The efficiency of exercises were studied by analyzing the item-objective congruence (IOC) and users’ satisfaction using a questionnaire collected from five experts and five autistic children from Ubonpanyanukul school in Ubon Ratchathani province. The findings indicated that the index of IOC was 0.93. The average and the standard deviation of results from experts were 4.77 (from 5.00) and 0.42, respectively. The average and the standard deviation of results from autistic children were 4.92 (from 5.00) and 0.18, respectively. It can be concluded that the overall efficiency of developed exercises were at the highest level.
Keywords: Mathematics skill exercises, Autistic child, Android operating system

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Baran, E. (2014). A Review of Research on Mobile Learning in Teacher Education. Educational Technology & Society 17(4): 17–32.

Chewvicha, P. (2014). Using Play Activity to Develop Mathematics Basic Skills for a Child with Autism. Master of Education (Special Education). Chiang Mai: Chiang Mai University. (in Thai)

Nantasukon, R. (2011). Classroom Research and Research for Development of Instruction. Suratthani: Suratthani Rajabhat University. (in Thai)

Puanphueng, L. (2009). Mathematics Lesson Plan in the topic of Addition and Subtraction. Ubon Ratchathani: Ubonpanyanukul school. (in Thai)

Rachanukul, I. (2012). Autistic Children. Retrieved from http://apps.qlf.or.th/member/UploadedFiles/prefix-07082557-052705-4Py1Bw.pdf, September 1, 2016. (in Thai)

Uprajong, Y. (2011). Using Computer-assisted Instruction to Develop the Addition Numbers Skills for a Child with Autism. Master of Education (Special Education). Chiang Mai: Chiang Mai University. (in Thai)