เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่าย: นวัตกรรมสำหรับชนบท

Main Article Content

มูฮำหมัดนูร ยูนิ
อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ

Abstract

Simple Picohydropower Generator: Innovation for Rural Area
 
Muhammadnur Yuni, Ismail Cheteh, Romse Mahah, Lutfee Seni and Eleeyah Saniso
 
รับบทความ: 10 มีนาคม 2555; ยอมรับตีพิมพ์: 30 เมษายน 2555
 
บทคัดย่อ
พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญ เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่สามารถประดิษฐ์ได้ง่าย ใช้เงินลงทุนต่ำ ไม่ยุ่งยากในการติดตั้งระบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะพลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว (กำลังผลิตไม่เกิน 5 กิโลวัตต์) อย่างง่ายที่สามารถประดิษฐ์และติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ที่มีลำธารหรือสายน้ำไหลผ่าน การวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้มอเตอร์เครื่องซักผ้าเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ โดยติดตั้งและทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่ายที่ได้ปรับปรุงขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา จากการศึกษา พบว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่ายสามารถผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ มีกำลังไฟฟ้าอยู่ในช่วง 800-1,000 วัตต์ ที่ระดับความสูงของหัวน้ำเท่ากับ 10-15 เมตร ความเร็วรอบของมอเตอร์ 650-900 รอบต่อนาที ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ใช้กับหลอดไฟฟ้าขนาด 40-60 วัตต์ โทรทัศน์สีขนาด 85-100 วัตต์ พัดลมไฟฟ้าขนาด 45 วัตต์ และอื่นๆ ประมาณ 100 วัตต์
คำสำคัญ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว  มอเตอร์เครื่องซักผ้า  นวัตกรรม  ชนบท
 
Abstract
Small-scale hydropower electrical generator plays important role in providing the basic necessity to the off-grid rural area community. The advantages of this type of generator include cost effective, reliability, ease of operation and friendly with the environment. Most small-scale hydropower generator (generally below 5 kW) can be manufactured locally and operated at a wide range of water flow rate. In this study, the AC washing machine motors were modified to be utilized as the electrical generator. The testing site of the setup was located in the province of Yala, Thailand.  The results showed that the generator was capable of producing up to 800-1000 W of AC power at the water differential height of 10-15 m and motor rotational rate of 650-900 rpm. The generated power can be used to power household 40-60 W fluorescent lamps, an 85-100 W television, a 45 W electrical fan with approximately 100 W for extra usage.
Keywords: Picohydropower generator, Washing machine motor, Innovation, Rural area

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

กองบรรณาธิการ. (2551). ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนพึ่งตนเอง. เกษตรกรรมธรรมชาติ 11(9): 22-25.

คมสัน หุตะแพทย์. (2551). เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบไทย ๆ. เกษตรกรรมธรรมชาติ 11(9): 11-13.

ชาติชาย ยมะคุปต์. (2549). กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบแสงสว่าง. วิศวกรรมสาร มก 58(19): 34-39.

ณัฐภูมิ สุดแก้ว. (2551). ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋วจากไดชาร์ท: กังหันน้ำสร้างได้ง่ายต้นทุนต่ำ. เกษตรกรรมธรรมชาติ 11(9): 14-21.

ทนงศักดิ์ ยาทะเล และคณะ. (2549). การนำมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกรงกระรอกมาสร้างเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟส (ออนไลน์). จาก http://th.wikipedia.org/wiki สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555.

สกล พร้อมวงษ์. (2550). พลังงานน้ำ (ออนไลน์). จาก http:// www.science.uru.ac.th/pro_doc สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555.

อีลีหย๊ะ สนิโซ. (2553). พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว: การติดตั้งและทดสอบระบบ ณ มูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 13 (1): 1-9.

Alexander, K. V., and Giddens, E.P. (2009). Microhydro: Cost-effective, modular systems for low heads. Renew. Energ. 33(6): 1379-1391.

Baidya, G. (2006). Development of small hydro. Himalayan small hydropower summit. October 12-13, 2006. India.

Balat, H. (2007). A renewable perspective for sustainable energy development in Turkey: The case of small hydropower plants. Renew. Sustain. Energ. Rev.11: 2152-2165.

Date, A., and Akbarzadeh, A. (2009). Design and cost analysis of low head simple reaction hydro turbine for remote area power supply. Renew. Energ. 34(2): 409-415.

Green, J., Fuentes, M., Rai, K., and Taylor, S. (2005). Stimulating the picohydropower market for low-income households in Ecuador. The international bank for reconstruction and development/THE WORLD BANK. Washington, DC, USA.

Kaldellis, J.K. (2007). The contribution of small hydro power stations to the electricity generation in Greece: Technical and economic considerations. Energy Policy 35. 2187-2196.

Laodee, P., Ketjoy, N., Rakwichian, W., Engelke, W.R. and Suponthan, W. (2005). Pico hydro power generation: Case study of Ban Thapan, Luang Pha Bang, LAO PDR. The 1st Conference on Energy Network of Thailand. May 11-13, 2005. Ambassador City Jomtien, Pattaya, Cholburi, Thailand.

Ogayar, B., and Vidal, P.G. (2009). Cost determination of the electro-mechanical equipment of a small hydropower plant. Renew. Energ. 34: 6-13.

Ponta, F. L., and Jacovkis, P. M. (2008). Marine-current power generation by diffuser-augmented floating hydroturbines. Renew. Energ. 33: 665-673.