การจำลองการถ่ายเทความร้อนในร่างกายมนุษย์

Main Article Content

ธีรพจน์ เวศพันธุ์

Abstract

Simulation of Heat Transfer in Human Body
 
Teerapot Wessapan
 
รับบทความ: 20 กันยายน 2553; ยอมรับตีพิมพ์: 25 พฤศจิกายน 2553
 
 
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการถ่ายเทความร้อนภายในเนื้อเยื่อที่มีเลือดไหลเวียนกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน บทความนี้นำเสนอหลักการการจำลองการถ่ายเทความร้อนในร่างกายมนุษย์เพื่อช่วยในการประเมินความเสี่ยงในการรักษาโรคโดยวิธีการให้ความร้อน การจำลองการถ่ายเทความร้อนในร่างกายมนุษย์นิยมใช้สมการไบโอฮีทที่พิจารณาถึงการนำความร้อน การพาความร้อนจากการไหลเวียนของเลือดและความร้อนจากการสันดาปของเนื้อเยื่อ ซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายเทความร้อนในร่างกายนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ในการรักษาโรคได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ: การจำลองการถ่ายเทความร้อน, สมการไบโอฮีท, การไหลเวียนของเลือด
 
Abstract
At present, the knowledge of heat transfer in blood-perfused tissue has been a topic of interest. This paper presents a use of human heat transfer simulation for risk assessment in hyperthermia treatment. Heat transfer in human tissues, which is usually expressed by the bioheat equation. It involves thermal conduction, blood perfusion, and metabolic heat generation. The mathematical model of bioheat transfer can be useful for the physicians in enabling them to optimize their surgical protocols.
Keywords: Heat transfer simulation, Bioheat equation, Blood perfusion

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

พรทิพย์ แก่งอินทร์ ธีรพจน์ เวศพันธุ์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (2552). การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการรักษาเซลล์มะเร็งตับโดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนำคลื่น, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่.

Pennes, H. H. (1998). Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting human forearm. J. Appl. Physiol. 85: 5-34.

Shen, W., Zhang, J., and Yang, F. (2005). Three-dimensional model on thermal response of skin subject to laser heating. Comput. Methods Biomech. Biomed. Engin. 8(2): 115-125.

Shi, J., Chen, Z., and Shi, M. (2009). Simulation of heat transfer of biological tissue during cryosurgery based on vascular trees. Appl. Thermal Engin. 29: 1792-1798.

Yang, D., Converse, M. C., Mahvi, D. M., and Webster, J. G. (2007). Expanding the bioheat equation to include tissue internal water evaporation during heating. IEEE Trans. Biomed. Engin. 54(8): 1382-1388.