วิถีชีวิตชายขายตัว

The Way of Life:MenProstitute

Authors

  • ชญาณัฐฏภัสร์ ซ่อนกลิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ไฉไล ศักดิวรพงศ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

วิถีชีวิต, ชายขายตัว

Abstract

           การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตในมิติของวิถีความคิดและวิถีการกระท าของชายขายตัวในบาร์เกย์ย่านสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจัยการเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ และปัญหาและผลกระทบจากวิถีชีวิตชายขายตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ชายขายตัวในบาร์เกย์ย่านสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ราย โดยใช้วิธีเจาะจงในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลผลการศึกษาพบว่าปัจจัยในการเข้าสู่อาชีพชายขายตัวหรือการขายบริการทางเพศ มี 2ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 1.ความต้องการเงิน 2.เป็นอาชีพที่รายได้ดี3.อาชีพที่เป็นงานสบาย และ4.ความพึงพอใจและความรู้สึกชอบในเพศเดียวกัน ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 1.เพื่อน 2.ค่านิยมในยุคบริโภคนิยมและวัตถุนิยม และ 3.สื่อมวลชนนอกจากนี้ชายขายตัวมีมุมมองและทัศนคติที่ดี ไม่ได้มองการขายบริการทางเพศเป็นเรื่องที่เสียหายหรือผิดปกติ เป็นการแสดงออกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง และยังทราบว่าเป็นอาชีพที่มีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมต้องการ โดยการขายบริการทางเพศในบาร์เกย์ให้กับผู้ชายกลุ่มรักร่วมเพศ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในเวลากลางคืน มีอัตราค่าบริการต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ 1,000 –3,000 บาทปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตชายขายตัวในการขายบริการทางเพศ มี 4ประการ คือ 1.ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 2.ปัญหาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3.ปัญหาความไม่มั่นคงในอาชีพ และ4.ปัญหาด้านกฎหมายกับการขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ยังพบว่าชายขายตัวต้องการความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าในฐานะที่เป็นบริบทหนึ่งในสังคม 

References

กิตติคุณ อางคาสัย. (2540). โสเภณีชาย :ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กชายเร่ร่อนขายบริการทางเพศ.วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมสงเคาะห์ศาสตร์). กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.

ทวีคูณ มาลยาภรณ์. (2537). การศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่รอน:ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา.วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม). กรุงเทพมหานคร:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์. ถ่ายเอกสาร

รวิสรา ศรีวัฒนาวรชัย. (2544). การศึกษาชีวิตของชายขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เกย์ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.ถ่ายเอกสาร.

ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2539). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.

สิทธิพงษ์ ทิปัญญา. (2549). วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของชายขายบริการทางเพศในอ าเภอเมืองเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการส่งเสริมสุขภาพ). เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ถ่ายเอกสาร.

โสภณ แก้วล้อมทรัพย์. (2544). การเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศของเยาวชนชาย : กรณีศึกษาบริเวณสนามหลวง.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.

อนันต์ นาวิไล. (2537). กระบวนการกลายมาเป็นผู้ชายขายตัว : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ชายขายตัวให้เกย์ในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขามานุษยวิทยา). กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยศิลปากร.ถ่ายเอกสาร.

Downloads

Published

2013-11-20