อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2567 The Scenario of Thai Private Vocational Education in ASEAN Community During A.D. 2015 – 2024

Authors

  • อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558 -2567 ในภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาเอกชน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูอาชีวศึกษายุคใหม่  คุณลักษณะของสถานอาชีวศึกษาเอกชนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และคุณลักษณะการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชนไทยยุคใหม่ โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบผสม ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) การสร้างวงล้ออนาคต(Futures Wheel) การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ระหว่างแนวโน้มเหตุการณ์ต่อเนื่อง(Cross-impact Analysis) และการเขียนภาพอนาคต(Scenario Development) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการวิจัย ทำการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 32 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบาย กลุ่มผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  กลุ่มผู้ปฏิบัติการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และกลุ่มผู้ใช้ผลผลิต-สถานประกอบการ ผลการวิจัย พบว่า 1. คุณลักษณะของนักเรียนผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาเอกชนไทยที่พึงประสงค์ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดมีจำนวน 3 ข้อ 2. คุณลักษณะของครูอาชีวศึกษาเอกชนไทยที่พึงประสงค์ ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด มี 9 ข้อ 3. คุณลักษณะของสถานอาชีวศึกษาเอกชนไทยและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่พึงประสงค์ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดมี 7 ข้อ 4. คุณลักษณะของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชนไทยยุคใหม่ที่พึงประสงค์ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดมี 20 ข้อ ABSTRACT The purpose of this research is to study the scenario of Thai Private Vocational Education in ASEAN Community During A.D. 2015-2024. The four main missions of Vocational Reforming Plan are : 1) the desirable features of the graduated in private vocational education. 2) the desirable features of the vocational teachers. 3) the desirable features of private of vocational school and learning resources and 4) the desirable features of management of Thai Private Vocational Education by using mixed techniques (Mixed Methodology), which consist of Ethnographic Delphi Futures Research Technique (EDFR), futures wheel and cross-impact analysis, 32 experts were selected from both government and private agency. Interviews and questionnaires were used for data collection purposive sampling method for 10 months from the study of opinion of the executives, the experts, teachers and stakeholder. The results of this research revealed that : 1. The characteristic of graduated vocational students desirable. The most possibility is 3 characters. 2. The characteristic of vocational teachers desirable. The most possibility is 9 characters. 3. The characteristic of Thailand and private vocational learning new era desirable. The most possibility is 7 characters. 4. Management of Private Vocational Thailand features a modern, desirable. The most possibility is 20 characters. คำสำคัญ: อนาคตภาพ  การอาชีวศึกษาเอกชน  ประชาคมอาเซียน Keywords : Scenarios, Private Vocational Education, ASEAN community

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-26