ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียนFACTOR AFFECTING SAFETY MANAGEMENT OF THE STUDENTS OF PRIVATE PRIMARY SCHOOL IN SALESIAN FAMILY

Authors

  • ศิริพร อนุสภา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู การทำงานเป็นทีมของครู และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียนมีการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โดยด้านการจัดสิ่งแวดล้อมด้านร่างกายและจิตใจด้านการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและด้านการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา  2)ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู การทำงานเป็นทีมของครู และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากสูงไปต่ำ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู และการทำงานเป็นทีมของครู  3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู การทำงานเป็นทีมของครู และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียนโดยร่วมกันพยากรณ์การจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีอำนาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 52.30 โดยมีตัวแปรที่มีอำนาจในการทำนายสูงสุด  คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และการทำงานเป็นทีมของครู ตามลำดับ คำสำคัญ: การจัดการความปลอดภัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู การทำงานเป็นทีมของครู การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน   Abstract The purposes of this research were to study Safety Management of the Students of Private Primary School in Salesian Family; to study Factor affecting Safety Management of the Students of Private Primary School in Salesian Family in 3 aspects that are : 1) Transformational Teacher Leadership  2) Teachers' teamwork  3) Parental Participation. The samples consisted of 255 teachers in Private Primary School in Salesian Family. The instruments used for data collection 5 point-rating scale questionnaires. The Cronbach's alpha coefficient showed the value of .95. Data analysis was done by percentage, mean and standard deviation. The test of hypothesis was done by using Pearson Product Moment Correlation and Multiple Regression Analysis. The research results were as under mentioned; 1. Safety Management of the Students of Private Primary School in Salesian Family in the factors of Transformational teacher leadership, teachers' teamwork and parental participation as a whole and individual aspect were at the high level by ranking from the highest to the lowest, respectively, as follows : Environmental management in physical and psychological aspect, school safety management aspect, school environmental management aspect and safety education aspect. 2. The factors of Transformational teacher leadership, teachers' teamwork and parental participation have relationships with Safety Management of the Students of Private Primary School in Salesian Family as a whole and individual aspect were at the high level by ranking from the highest to the lowest, respectively, as follows: Parental participation aspect, Transformational teacher leadership aspect and Teachers' teamwork.  3. The factors of Transformational teacher leadership, teachers' teamwork and parental participation affecting on Safety Management of the Students of Private Primary School in Salesian Family by mutually predict the percentage of 52.30. Keywords :  Safety Management , Transformational Teacher Leadership, Teachers' Teamwork and Parental Participation,  Private Primary School in Salesian Family

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-26