องค์ประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน A STUDY OF FACTOR FOR STRATEGIC THINKING OF PRINCIPAL IN THE ANDAMAN ZONE OFBASIC EDUCATION COMMISSION

Authors

  • มาตา แก้วเซ่ง

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาองค์ประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย  คือ  1. การศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2.การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  10 คน  3. นำสรุปผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วนำมากำหนดเป็นองค์ประกอบ  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวน  4  องค์ประกอบ 12 ตัวแปร ได้แก่ 1)องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์  ได้แก่  1. วิสัยทัศน์2 วัตถุประสงค์3  ภารกิจ4  กลยุทธ์ 2)องค์ประกอบหลักการตัดสินใจประกอบด้วย 3  ตัวแปร   ได้แก่ 1.เป้าหมาย  2.ทางเลือก 3. ผู้ตัดสินใจ 3)องค์ประกอบหลักความยืดหยุ่นประกอบด้วย 3  ตัวแปร  ได้แก่1. การปรับตัว 2. การรับฟังข้อความคิดเห็น3.การคิดนอกกรอบ 4)องค์ประกอบหลักการแก้ปัญหาประกอบด้วย 3  ตัวแปร  ได้แก่1.เชาว์ปัญญา2.แรงจูงใจ3.ความรู้และประสบการณ์   คำสำคัญ : การคิดเชิงกลยุทธ์   Abstract A study of factors forstrategic thinking of principal in the Andaman Zone ofBasic  Education  Commission. The purpose of  research were to study of factors forstrategic thinking of principal in the Andaman Zone ofBasic  Education  Commission. Method of research comprised of 3 steps : 1. The study analyzed the synthesis And Related Research 2. Expert interviewsfor 10 people. 3. The results of the study of documents and interviews. The instruments used were the interviews. The results showed that : A factors forstrategic thinking of principal in the Andaman Zone ofBasic  Education  Commission.There are 4 factors 12 variables. 1. Strategic Planning: vision, purpose, mission, strategy. 2. Decision: goals, choice, decision makers. 3. Flexibility: adaptation, Hearing opinions, thinking outside the box. 4. The solution: intelligence, motivation, knowledge and experience.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-26