รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS THAT INFLUENCE THE EFFECTIVENESS OF LAB SCHOOL UNDER OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION

Authors

  • พัชราภรณ์ มาสุวัตร์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน  และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำไปสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน จำนวน 9 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อนำไปกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน โดยใช้ความถี่ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังต่อไปนี้ ด้านนักเรียนด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการบริหารจัดการ  ด้านครูด้านแหล่งเรียนรู้และด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน  ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ  ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ   คำสำคัญ: โรงเรียนในฝัน   ประสิทธิผล   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล  ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ Abstract The purposes of this study were to study the effectiveness of lab school project and causal factors that influence the effectiveness of lab school project. The researcher studied and synthesized related documents and research papers, then constructing asemi-structured interview questions for interviewing  9   experts in  the implementation of lab school project by using purposive sampling method. The data were   analyzed by frequency and content  analysis  to determine the research framework.The findings were as follows:1. The effectiveness of lab school project was sorted in descending order by frequency  as follows : students,  the effectiveness life skills program, the management, teacher,  the learning resources   and health promotion 2.  The causal factors that influence the effectiveness of lab school project, include:                    organizational climate,   leadership,  organizational culture,  technology  and organization structure. Keywords:  lab school projects, effectiveness, causal factors that influence the effectiveness, organizational  climate,   leadership,  organizational culture,  technology,  organization structure

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-26