รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม A FORMAT OF CAUSAL RELATIONSHIP OF FACTORS AFFECTING THE BEHAVIOR OF A GOOD MEMBER OFA

Authors

  • พระเอกลักษณ์ เพียสา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยจะทำการศึกษากับครู จำนวน 550 คน และจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ทำให้ได้ปัจจัย ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านคุณลักษณะงาน ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความผูกพันต่อองค์การ  จึงนำปัจจัยเหล่านี้มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเบื้องต้น และกำลังดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดตัวแปรเพิ่มเติมในกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งเป็นระยะที่ 1 ของขั้นตอนการดำเนินการวิจัย และผู้วิจัยมีความเชื่อว่า รูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความน่าจะเป็นสูงที่จะเป็นไปตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้กำหนด หรืออย่างน้อยจะต้องมีหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม สำคัญ: รูปแบบ, ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี, โรงเรียนพระปริยัติธรรม Abstract This research on a format of causal relationship of factors affecting the behavior of a good member of a teacher in Phrapariyattidhamma Schools Division of General Education National Office of Buddhism and Sangha Supreme Council of Thailand, aimed to develop causal relationship influencing behavior of good membership of teachers in Phrapariyattidhamma Schools, Division of General Education.  Moreover, this paper also examined consistency of a type that the researcher generated with empirical data and investigated direct and indirect influence as well as total influence of the factors affecting the behavior of good membership of teachers in Phrapariyattidhamma Schools, Division of General Education.  The samples consisted of 550 teachers.  According to initial studies on documents, concepts, theories, and relevant researches, there were several factors associated with this paper including quality of life at work, job description, transformational leadership, job satisfaction and organizational commitment.  Therefore, these factors were used to define a framework of this research that was the first stage of research methodology.  Furthermore, an interview with experts was conducted to gather more data to determine additional variables for the research framework.It was highly possible that the researcher’s type developed following the concepts, theories and relevant researches was concordant with the researcher’s framework, or at least there was one factor affecting the good membership of teachers in Phrapariyattidhamma Schools, Division of General Education, National Office of Buddhism and Sangha Supreme Council of Thailand.Keyword: format, Causal Relationship, Behavior of a Good Member, Phrapariyattidhamma Schools

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-26