ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ CAUSAL FACTORS INFLUENCING LEARNING STRATEGIES OF AIR TECHNICAL TRAINING STUDENTS OF AIR TECHNICAL TRAINING SCHOOL

Authors

  • เรืออากาศตรี โกษิก เฉลิมหมู่

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศและ2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศผู้วิจัยได้ศึกษา และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน 21 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงผลการวิจัยพบว่า 1. กลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการระบุปัญหา 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการกำกับการปฏิบัติงาน 4) ด้านการตรวจสอบ5) ด้านการปรับปรุงแก้ไข และ 6) ด้านการทดสอบตนเอง 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่1) ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์3) ปัจจัยด้านลักษณะมุ่งอนาคต4) ปัจจัยด้านการสนับสนุนการเรียนของผู้ปกครองและ 5) ปัจจัยด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง   คำสำคัญ :นักเรียนจ่าอากาศ กลยุทธ์การเรียนรู้ ปัจจัยเชิงสาเหตุ   Abstract The purposes of this study were to  1) Learning Strategies of Air Technical Training Studentsof Air Technical Training School and 2) Causal Factors Influencing to Learning Strategies of Air Technical Training Studentsof Air Technical Training School. The researcher studied and synthesized related documents and research papers, then constructing a semi-structured interview questions for interviewing 21 educational experts who were in Air Technical Training School by using purposive sampling method. The data were analyzed to determine the research framework. The findings were as follows: 1.  Learning Strategies of Air Technical Training Studentsof Air Technical Training School consisted of 1) Problem Stating                2) Planning  3) Monitoring  4) Checking             5) Revising  and 6) Self-Testing 2. Causal Factors Influencing to Learning Strategies of Air Technical Training Studentsof Air Technical Training School, Consisted of 1) Attitude Towards Learning  2) Achievement Motivation  3) Future Orientation  4) Learning Support from Parents  and 5) Self-Efficacy   Keywords :Air Technical Training Students,  learning strategy ,  Causal Factors

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-26