การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลักพหุปัญญาของครู A STUDY OF COURSE INSTRUCTION ARRANGEMENT

Authors

  • พรรัชต์ ลังกะสูตร

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลักพหุปัญญาของครูในเครือโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นหลักพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยาของครูในเครือโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลักพหุปัญญาของครูใน เครือโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี จำแนกตามระดับชั้นในการสอน ระดับการศึกษา และกลุ่มสาระ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในเครือโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี จำนวน 140 คน โดยผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 คน จากนั้นผู้วิจัยนำไปสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยใช้ระดับชั้นในการสอนของครูเป็นชั้น (Statra) จากนั้นนำไปหาสัดส่วน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว แล้วจึงนำไปสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อหาจำนวนครูตามกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามที่นำมาใช้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน โดยการหาค่าดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) หลังจากนั้นนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 1971 : 161) มีค่าความเชื่อมั่น .96 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานใช้ ค่าความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบสมมุติฐานใช้ t – test ผลวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลัก พหุปัญญาของครูในเครือโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี ทั้งโดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด มีเพียงด้านการเข้าใจตนเองในหัวข้อ ท่านแนะนำให้นักเรียนมีบันทึกส่วนตัวหรือไดอารี่ มีการจัดการเรียน การสอนโดยเน้นหลักพหุปัญญาอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นหลัก พหุปัญญาของครูในเครือโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี จำแนกตามระดับชั้นในการสอน และระดับการศึกษาพบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อจำแนกตามกลุ่มสาระ พบว่า ไม่แตกต่างกัน คำสำคัญ : หลักพหุปัญญา เครือโรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี Abstract The purposes of this research were to study the instructional methods based on multiple intelligences principal of school teachers in Vorrarat School Network's in Nonthaburi in 8 aspects that are: 1) Linguistic Intelligence, 2) Logical-Mathematical Intelligence, 3) Visual-Spatial Intelligence,4) Bodily Kinesthetic Intelligence, 5) Musical Intelligence, 6) Interpersonal Intelligence, 7) Intrapersonal Intelligence, and 8) Naturalist Intelligence, to compare the instructional methods based on multiple intelligences principal of school teachers in Vorrarat School Network's in Nonthaburi classified by teaching level, educational level and curriculum. The samples consisted of 103 teachers in Vorrarat School Network's in Nonthaburi by using Krejcie & Morgan to define the sample size. The stratified random sampling was done by using teaching level as strata to use for calculate the sample size. The simple random sampling was used thereafter to find out the number of teachers as the sample group. The instruments used for data collection was 5 point-rating scale questionnaire. This questionnaire was sent to five experts to examine the quality and accuracy by analysing IOC (Index of Item Objective Congruence) and Cronbach's alpha coefficient for assessing the reliability of scales. The Cronbach's alpha coefficient showed the value of .96. Using statistic package for data analysis. Basic data analysis was done by frequency, percentage, mean and standard deviation. The test of hypothesis was done by using t-test. The research found that most of the instructional methods based on multiple intelligences principal of school teachers in Vorrarat School Network's in Nonthaburi as a whole and each aspect were at the highest level. Only the title of suggestion the student to have own diary of instructional methods based on multiple intelligences principal of school teachers in Vorrarat School Network's in Nonthaburi in Intrapersonal Intelligence aspect was at the high level. The comparison of the instructional methods based on multiple intelligences principal of school teachers in Vorrarat School Network's in Nonthaburi classified by teaching level and educational level were statistically significant difference at .05 level. In contrast the instructional methods based on multiple intelligences principal of school teachers in Vorrarat School Network's in Nonthaburi classified by curriculum revealed no difference. Keyword: MULTIPLE INTELLIGENCES, VORRARATSUKSA NONTHABURI SCHOOL NETWORK

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พรรัชต์ ลังกะสูตร

Downloads

Published

2014-04-11