ภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้ : รูปแบบของภาวะผู้นำสมัยใหม่ LEARNING LEADERSHIP : MODERN LEADERSHIP MODEL

Authors

  • ดร.สมชาย เทพแสง

Abstract

บทคัดย่อ ผู้นำเป็นบุคคลที่ทำให้องค์การเจริญก้าวหน้าและบรรลุผลสำเร็จ โดยใช้ภาวะผู้นำจูงใจให้บุคคลในองค์กรทำงานตามวัตถุประสงค์ ภาวะผู้นำเป็นกเปนเgxHo gเ เ กระบวนการกำหนดพฤติกรรมของคนในสภาพของการทำงาน รวมถึงการสร้างอิทธิพลด้วยวิธีการที่แตกต่างในการจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญต่อตัวผู้นำ โดยที่ผู้นำใช้ภาวะผู้นำในการปฏิบัติการและอำนวยการ เพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม ทั้งด้าน การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม บุคคลแห่งการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม การสอนงาน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการใช้แรงจูงใจ คำสำคัญ ภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้ Abstract Leaders as an individual who make progress and achieve for the organization by employing leadership techniques to motivate individuals to work as intended. Leadership is the process of determining the behavior of people in working condition including the creation of influence in different ways to motivate the individuals or groups to achieve their goals. Leadership is critical to the leader. The leaders exercise leadership in the operation and director in order to achieve management goals. Learning leadership has influence on the creation of learning organizations by having features and behaviors in aspect of create a shared vision, personal mastery, teamwork, coaching, achievement motivation and using of motivation. Keywords: Learning Leadership

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ดร.สมชาย เทพแสง

Downloads

Published

2014-04-08