บทบรรณาธิการ

Authors

  • ทวีศิลป์ กุลนภาดล

Abstract

สถานการณ์และปัญหาทางการศึกษาไทยยังต้องการองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย  เมื่อพิจารณาผลลัพท์ของการจัดการศึกษาของประเทศไทยจากผลการทดสอบตามโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการอ่าน ในปี 2022 เมื่อเทียบกับ ปี 2018 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งสามด้านลดลง           วารสารบริหารการศึกษา มศว เป็นส่วนหนึ่งที่รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย บทความวิชาการจากนักวิชาการของประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำแนวทาง องความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการแก้ปัญหา  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของประเทศ อันจะส่งต่อคุณภาพของผลลัพท์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้สนใจทุกระดับในการนำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาตนเองต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-02-22