วารสารวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ (Journal of Research for Learning Reform)

ISSN: 2651-1010

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการศึกษา
2. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และผลงานวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างบุคลากรทางด้านการศึกษา ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ

จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

นโยบายการตีพิมพ์

วารสารวิจัยและการปฏิรูปการเรียนรู้ จัดทำโดยสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่บทความวิชาการ และผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) ออกเผยแพร่ในเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม โดยเปิดรับบทความจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งแบบบทความวิจัย (Research Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและการปฏิรูปการเรียนรู้ หรือทางอีเมล์ erdijournal@gmail.com หรือทางระบบ SWU e-Journals System (http://ejournals.swu.ac.th) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


Journal Homepage Image