ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

Authors

  • ศิริอร นพกิจ Srinakharinwirot University.

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานเรื่องการถนอมอาหาร  โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 3 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design ใช้เวลาดำเนินการทดลอง 10 สัปดาห์ จำนวน 20 คาบ คาบละ 55 นาที เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามการทำงานเป็นทีม แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test for Dependent Sample)ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้1. หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .012. หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนมีการทำงานเป็นทีมสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013. หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การทำงานเป็นทีม  การคิดวิเคราะห์This study aimed to study the effect before and after using food preservation project as a learning activity on the students’ 3 aspects;  1)  academic achievement,  2)  a team work skill,  and  3)  an analytical thinking.The participants in this study were 31 Matthayomsuksa 2 students in Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary), during the second semester of the academic year 2010. They were selected through cluster random sampling technique. The research methodology which was employed in this study was the One-Group Pretest-Posttest Design. The study took 20 periods and lasted for 10 weeks. Each period lasted 55 minutes. The data were collected from an academic achievement test, a team work skill questionnaire, and an analytical thinkings test. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test for dependent samples.The findings were as follow:1. After studying with the project-based learning activities, the students’ academic achievement was higher significantly at .01 level.2. After studying with the project-based learning activities, the students’ team work skill was higher significantly at .01 level.3. After studying with the project-based learning activities, the students’ analytical thinking was higher significantly at .01 level.Keywords: Project-Based Learning Activities, Academic Achievement, Team Work Skill, Analytical Thinking

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ศิริอร นพกิจ, Srinakharinwirot University.

Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary), Faculty of Education, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2017-12-28

How to Cite

นพกิจ ศ. (2017). ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 9(18), 207–219. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9587