อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตเรียนดี (INFLUENCE OF SELF-CONCEPT, SELF-REGULATION, AND SOCIAL SUPPORT ON CAREER MATURITY OF ACADAMIC DISTINCTION AWARD STUDENTS)

Authors

  • มุทิตา เสตะจิต Kasetsart University.
  • งามลมัย ผิวเหลือง Kasetsart University.

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตเรียนดี และ 2) ศึกษาอิทธิพลร่วมของปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตเรียนดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 594 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการศึกษาพบว่า 1) นิสิตเรียนดีมีอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และวุฒิภาวะทางอาชีพอยู่ในระดับสูง 2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า เพศ ชั้นปี สถานภาพการครองคู่ของบิดามารดา อัตมโนทัศน์ด้านการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง การกำกับตนเองด้านพฤติกรรม การกำกับตนเองด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนทางสังคมด้านการประเมิน การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของและบริการ ร่วมกันมีอิทธิพลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 และสามารถร่วมกันอธิบายได้ร้อยละ 45.9 (R2 = .459) และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์วุฒิภาวะทางอาชีพได้ดีที่สุด คือ ชั้นปี โดยนิสิตศึกษาชั้นปีที่สูงขึ้น จะมีวุฒิภาวะทางอาชีพสูงขึ้นด้วยคำสำคัญ: อัตมโนทัศน์  การกำกับตนเอง  การสนับสนุนทางสังคม  วุฒิภาวะทางอาชีพThe objectives of this study were the following: 1) to study self-concept, self-regulation, social support, and career maturity of academic distinction award students, and 2) to study the influence of self-concept, self-regulation, and social support on career maturity of acadamic distinction award students. Data were collected from 594 acadamic distinction award students at Kasetsart University by using questionnaires, and were analyzed by using statistical methods; percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.The results were as follows: firstly, self-concept, self-regulation, social support, and career maturity among those acadamic distinction award students were at the high level. Secondly, results from stepwise multiple regression analysis indicated that; independent variables, including sex, year of study, marital status of parent, self-concept in self-ability dimension, self-regulation in behavioral dimension, self-regulation in environmental dimension, social support in appraisal dimension, social support in information dimension, and social support in instrumental dimension had influenced on career maturity with the statistical significance level at .001, and could predict it at 45.9 percents (R2 = .459). Especially, year of study was the best predictor among those factors analyzed; that is the higher year of study, the higher career maturity.Keywords: Self-Concept, Self-Regulation, Social Support, Career Maturity

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

มุทิตา เสตะจิต, Kasetsart University.

Community Psychology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

งามลมัย ผิวเหลือง, Kasetsart University.

Community Psychology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

Downloads

Published

2017-12-28

How to Cite

เสตะจิต ม., & ผิวเหลือง ง. (2017). อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตเรียนดี (INFLUENCE OF SELF-CONCEPT, SELF-REGULATION, AND SOCIAL SUPPORT ON CAREER MATURITY OF ACADAMIC DISTINCTION AWARD STUDENTS). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 9(18), 164–178. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9583