ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (DETERMINANTS OF INTENTION TO USE MOBILE FINANCIAL SERVICES SYSTEMS IN THAILAND)

Authors

  • ปริยากร อุปพงษ์ Assumption University.

Abstract

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิดใช้ระบบที่ให้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ธุรกิจและลูกค้าสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่ ดังนั้นจึงได้ทำศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละบุคคลโดยได้แบบจำลองทางทฤษฎีมาจากการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามจากผู้ใช้ระบบบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน355 รายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลการวิจัยหลายชิ้นจากการศึกษาก่อนหน้านี้มีข้อค้นพบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และประสบการณ์การใช้งานบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่) ผลกระทบเชิงสาเหตุโดยตรงระหว่างตัวแปรการเคลื่อนที่ การรับรู้ประโยชน์ของค่าใช้จ่าย ความซับซ้อน ความสามารถในการเข้าถึง ความเข้ากันได้ การรับรู้ความเสี่ยงและความตั้งใจที่จะใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งขัดกับผลการวิจัยที่รายงานในการศึกษาก่อนหน้านี้ และผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อมีการวิเคราะห์ผลกระทบทางอ้อมด้วยความสะดวกสบาย ความพึงพอใจทางสังคม ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความซับซ้อน ความสามารถในการเข้าถึง ความเข้ากันได้ การรับรู้ความเสี่ยงและความตั้งใจที่จะใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ผลที่ตามมาของข้อค้นพบนี้ถูกนำเสนอในรูปแบบลำดับชั้นของวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติและดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบส่งเสริมและการดำเนินงานของระบบบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารต่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศไทยและบุคคลที่สนใจในการกำลังพิจารณาการยอมรับของระบบการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เหล่านี้คำสำคัญ: โมบายไฟแนนเชียลเซอร์วิส  โมบายแบงค์กิ้ง  โมบายเพย์เม้นท์  ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม โมเดลการยอมรับเทคโนโลยีDevelopments in information and communication technologies have enabled the introduction of systems that provide Mobile Financial Services (MFS) allowing businesses and customers to communicate with each other without the limits of time or place. The study examines the determinants for an individual’s intention to continue to use MFS systems. A theoretical model is derived from previous studies, analyzed, and developed using data collected by questionnaire from 355 users of MFS systems in Bangkok, Thailand. Many findings from previous studies are confirmed but new findings are presented related to: descriptive characteristics of the subjects (gender, age, level of education, income, and MFS experience); direct causal effects among the variables Mobility, Perceived Usefulness, Perceived Cost, Complexity, Reachability, Compatibility, Perceived Risk, and Intention to Use MFS which are contrary to findings reported in previous studies; and effects that are only evident when indirect effects are analyzed involving Convenience, Social Desirability, Economic Benefit, Complexity, Reachability, Compatibility, Perceived Risk, and Intention to Use MFS. The practical implications of the findings are presented in the form of hierarchies of practical objectives and associated actions which are expected to be of interest to those who are responsible for the design, promotion, and operation of MFS systems especially foreign banks operating in Thailand as well as individuals who are considering the adoption of these systems.Keywords: Mobile Financial Services, Mobile Banking, Mobile Payment, Innovation Diffusion Theory, Technology Acceptance Model.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ปริยากร อุปพงษ์, Assumption University.

Faculty of Science and Technology, Assumption University.

Downloads

Published

2017-12-28

How to Cite

อุปพงษ์ ป. (2017). ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (DETERMINANTS OF INTENTION TO USE MOBILE FINANCIAL SERVICES SYSTEMS IN THAILAND). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 9(18), 96–119. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9579