การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • จุฑารัตน์ กิตติเขมากร Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ โดยส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 3) ศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีอำนาจในการอธิบายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร จำนวน 410 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิที่เป็นไปตามสัดส่วนของประชาการ (Proportionated Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 5 ตอน สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติที (t-test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (1-way ANOVA) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (2-way ANOVA) สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) วิเคราะห์อิทธิพลแบบตัวแปรสังเกต (Observed Variable Path Analysis) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผลปฏิสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 1.1) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทำแผน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท 1.2) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 1.3) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกลุ่มรวมสำหรับถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรทั้งในกลุ่มรวม กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานทั้งในกลุ่มรวม และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนทั้ง 3 ด้าน และความผูกพันในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 3) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กร เป็นตัวทำนายพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 59.50 และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานเป็นตัวทำนายพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทำแผน ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 51.90คำสำคัญ: การถ่ายทอดทางสังคม  ความผูกพัน  พฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนThe purposes of this study was to (1) examine the interaction between work socialization, work and organizational commitment on participating work behavioral follow action plan of employees in Srinakharinwirot University from entire group of employees and different social status groups. (2) Study factors influencing work socialization and work and organizational commitment on participating work behavioral follow action plan of employee mediated by achievement motive (3) Study factor influencing participating work behavioral of employee from entire group of employees and different social status groups. The samples are employees in Srinakharinwirot University consists of civil servants and university officers both faculty and support staff using proportionated stratified random sampling. The research instrument were five questionnaire surveys. The statistical analysis used in this study are t-test, 1-way ANOVA, 2-way ANOVA, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, Observed Variable Path Analysis, and Multiple Regression Analysis. The findings indicated as follows: 1.1) There is an interaction between work socialization of leaders and organizational commitment on participating work behavioral follow action plan from planning within a group of employees who obtain Master’s Degree. 1.2) Participating work behavioral follow action plan from decision making dimension found no interaction between work socialization of leaders and job commitment on participating work behavior follow action plan from decision making within a group of employees who obtains Bachelor’s Degree and Master’s Degree. 1.3) Participating work behavioral follow action plan from procedures or planning dimensions found an interaction between work socialization of leaders and job commitment on participating work behavioral follow action plan from procedures and planning within the entire group of employees. There is an interaction between work socialization of leaders and organizational commitment on participating work behavioral follow action plan from procedures and planning between the entire employees, support staff and employees with doctoral degree. There is an interaction between work socialization of coworkers and job commitment on participating work behavioral follow action plan from procedures and planning between the entire group of employees and support staff. There is an interaction between work socialization of coworkers and organizational commitment on participating work behavioral follow action plan from procedures and planning between the entire group of employees and support staff. 2.) Work socialization of executives had a  direct effect on 3 dimensions of participating work behavioral follow action plan, work commitment had a direct effect on achievement motive more than other variables, 3) Work socialization of executives, work socialization of coworkers, and organizational commitment were the predictors of participating work behavioral follow action plan within the whole group at 59.50 percent, work socialization of executives, achievement motive, and work socialization of coworkers were the predictors of participating work behavioral follow action plan within the whole group at 51.90 percent.Keywords: Work Socialization, Organizational Commitment, Achievement Motive, Participating work Behavioral Follow Action Plan

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, Srinakharinwirot University.

Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2017-12-28

How to Cite

กิตติเขมากร จ. (2017). การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 9(18), 19–33. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9572