การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการนำเสนอและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน สำหรับรายวิชาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (PRESENTATION ASSESSMENT RUBRIC DEVELOPMENT AND INTER-RATER RELIABILITY OF COMMUNICATION AND PRESENTATION SKILLS COURSE)

Authors

  • กรุณา นาผล Chulalongkorn University.

Abstract

เกณฑ์การประเมินทักษะการนำเสนอสำหรับรายวิชาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Communication and Presentation Skills: CPS) ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยพิจารณาจากเนื้อหาที่สอนในบทเรียนเกี่ยวกับทักษะการนำเสนอและจากประสบการณ์ของอาจารย์ (Intuitively-Based Method) การทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการประชุมและลงมติร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในที่ประชุมรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ค่าทางสถิติของความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater Liability) ที่ใช้เกณฑ์การประเมินนี้ถูกทดสอบโดยใช้ Pearson Product-Moment นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่ผู้ประเมินเขียนไว้ในแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินสำหรับคู่ของผู้ประเมินที่มีค่าความเที่ยงต่ำถึงปานกลางยังถูกนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้ประเมิน ทั้งนี้ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินในรายวิชานี้อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมินทำให้ทราบถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อค่าความเที่ยง ได้แก่ รูปแบบการให้คะแนนที่แตกต่างกันของผู้ประเมิน เกณฑ์การประเมินบางด้านที่อาศัยความเห็นของผู้ประเมินเป็นหลัก และความผิดพลาดในการให้คะแนนของตัวผู้ประเมินที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยได้อภิปรายผลจากการทดสอบที่พบ ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การประเมินต่อไป ข้อจำกัดของงานวิจัย และแนวทางงานวิจัยในอนาคตคำสำคัญ: เกณฑ์การประเมินทักษะการนำเสนอ  การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน  ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน  ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษA presentation rubric used in a Communication and Presentation Skills (CPS) course at a university in Thailand was developed using intuitively-based method by the course teachers based originally on the course content of the presentation unit and the teachers’ experience. It has been revised based on the students’ performances perceived by the teachers through the years. The adjustments made were agreed upon at the course meeting at the end of each semester. Inter-rater reliability values were calculated using Pearson product-moment and written comments from the assessors were reviewed to further investigate factors that contributed to low to moderate correlations. The results showed significant correlations at moderate to high levels among the assessors. The written comments revealed some scoring patterns, existing subjective areas, and human errors that should deserve further discussion. A more detailed descriptor of the rubric and teacher training are needed. Pedagogical implications and further research are also suggested.Keywords: Presentation Rubric Development, Rating Scale Development, Inter-Rater Reliability, Communication and Presentation Skills

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กรุณา นาผล, Chulalongkorn University.

Chulalongkorn University Language Institute.

Downloads

Published

2017-12-28

How to Cite

นาผล ก. (2017). การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการนำเสนอและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน สำหรับรายวิชาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (PRESENTATION ASSESSMENT RUBRIC DEVELOPMENT AND INTER-RATER RELIABILITY OF COMMUNICATION AND PRESENTATION SKILLS COURSE). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 9(18), 1–18. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9571