การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (A STUDY OF LEARNING MODEL ON OUR LOCALITY FOR LEVEL 3 STUDENTS THROUGH THE INTERNET)

Authors

  • วาสนา ภูสีดิน Srinakharinwirot University.

Abstract

ความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาระท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาระท้องถิ่นของเราของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 3) เพื่อศึกษาความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 หลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 ต่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นของเรา ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การดำเนินการวิจัยเริ่มจากศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำมาพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาระท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยการวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบและสร้าง (Design & Create) การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนา (Improvement & Development) การนำไปใช้ (Implementation) การประเมินผล (Evaluation) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 120 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความภาคภูมิใจไทยและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้เรียนบทเรียนผ่านไปแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test dependentผลการวิจัยปรากฏดังนี้ผลการวิจัยการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเราจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สรุปได้ดังนี้1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36, S.D. = 0.25)2. ประสิทธิภาพของบทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.38/81.17 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 หลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.014. ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้เรียนที่ได้เรียนรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีระดับภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44, S.D. = 0.28)5. ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดับ "เห็นด้วยมากที่สุด" (ค่าเฉลี่ย 4.53, S.D. = 0.32)คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาระท้องถิ่นของเราThe study aimed of research 1) To design and construct a learning model on our locality through the internet for level 3 students 2) To study these students' learning achievement 3) Their pride of being "Thai" after the instruction 4) To survey the opinion of these learners toward their learning on the locality through the Internet. The researcher started to study the learning model on our locality through the internet for level 3 students. Then a specially designed learning model was constructed. After the evaluation of the experts, the researcher developed the learning model through the internet by Analysis, Design & Create, Improvement & Development, Implementation and Evaluation. This Learning model was employed and administered to the sample group consist of 120 level 3 students in first semester of academic year 2009. The instruments of the study used in collecting data were the learning model on Our locality through the internet for level 3 students, an achievement test, an evaluation form to assess the students' pride of being "Thai", and a questionnaire to survey the opinion of the students after the instruction. The data was then analyzed for mean, standard deviation, and t-test dependent.Finding of the study revealed the fowling.The learning model on the subject of our locality (in Kalasin province) for level 3 students was rated very appropriate, in high correlation to the content of the syllabus.1. The quality assessment of the learning model on our locality Kalasin Province through the internet for level 3 students. The experts that are very appropriate at Average Mean 4.36 and S.D. = 0.252. The effectiveness of the learning model was rated very effective, based on standardized criteria at 85.38/81.17 3. The learning achievement of participating students after the experiment showed high significance at  the level of 0.014. The pride of being "Thai" of the participating students was rated the high with Average Mean 4.44 and S.D. = 0.285. The opinion of the participants toward this learning model was at the highest frequency with Average Mean 4.53 and S.D. = 0.32Keywords: The Learning Model, The Internet, The Subject of Our Locality

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วาสนา ภูสีดิน, Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2010-06-05

How to Cite

ภูสีดิน ว. (2010). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (A STUDY OF LEARNING MODEL ON OUR LOCALITY FOR LEVEL 3 STUDENTS THROUGH THE INTERNET). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 2(3), 156–168. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/915