ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการฟัง (STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LISTENING MEDIUM TYPES)

Authors

  • พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Abstract

สื่อจริงสำหรับการฟังได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจให้นักศึกษาในการฝึกฟังภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนความคิดดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาลักษณะของสื่อการฟังที่เป็นม้วนเทปและภาพยนตร์ เพื่อเป็นกรณีศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากสื่อการฟังทั้ง 2 ประเภท และทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการฟังแต่ละประเภท กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มแบบมีเป้าหมาย ประกอบด้วยนักศึกษา จำนวน 73 คน ผู้ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา LNG 101: Fundamental English I เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลจากการศึกษาพบว่า สื่อภาพยนตร์สามารถทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีในการฝึกฟังภาษาอังกฤษ คำสำคัญ: ประเภทของสื่อการฟัง แรงจูงใจ สื่อจริงTo raise students' interest and motivation in listening lessons, authentic materials are first prioritised. To substantiate the ideas, the evidences of two listening medium types, cassettes and films, are investigated. As a case study, the research aimed to investigate what kinds of knowledge the students gained from the two types of listening media and their attitudes towards each listening medium type. The subjects selected by the purposive random sampling method were 73 students who attended LNG 101: Fundamental English I. The questionnaire was conducted for data collection. The results of the study show that films can help students learn and also create positive attitudes in studying listening.Keywords: listening medium types, motivation, authentic materials

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Downloads

Published

2010-06-05

How to Cite

โศจิศิริกุล พ. (2010). ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการฟัง (STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LISTENING MEDIUM TYPES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 2(3), 127–139. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/913