การสำรวจกลวิธีการอ่านที่จำเป็นสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทที่ลงเรียนรายวิชา English Required by Graduate School (355501), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Authors

  • กุณฑิกา หลั่งประยูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บุษบา ต้นทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการการใช้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English Required by Graduate School (355501) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 จำนวน 403 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นิสิตให้ความสำคัญต่อความต้องการในการใช้กลวิธีหลังการอ่านมากที่สุด รองลงมาคือ กลวิธีการอ่านที่ใช้ระหว่างที่อ่าน กลวิธีการที่ใช้ก่อนอ่าน และกลวิธีการอ่านด้านคำศัพท์ ตามลำดับ คำสำคัญ: กลวิธีการอ่าน ความต้องการ นิสิตระดับปริญญาโทThe objective of the study was to identify reading strategies that the graduate students at Kasetsart University use in their academic reading texts. A specially designed rating-scale questionnaire was used as the instrument to collect the data. The participants of the study were 403 master’s degree students studying English Required by the Graduate School (355501) in the first semester of the academic year 2008.The results of the study show that the students evaluated their own reading strategy at a moderate level and wanted to develop their reading strategy at a higher level. The reading strategies are to be applied in their academic reading, which are most importantly are post-reading strategy, follow by while-reading strategies, and pre-reading, and use of vocabulary. Keywords: Reading strategy, Needs, Master’s degree students 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กุณฑิกา หลั่งประยูร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุษบา ต้นทอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Downloads

Published

2010-06-05

How to Cite

หลั่งประยูร ก., & ต้นทอง บ. (2010). การสำรวจกลวิธีการอ่านที่จำเป็นสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทที่ลงเรียนรายวิชา English Required by Graduate School (355501), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 2(3), 62–68. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/908