การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล เรื่อง การบริโภคผัก (3D ANIMATED CARTOON ENTITLED VEGETABLE EATING FOR KINDERGARTEN CHILDREN)

Authors

  • กิจติพงษ์ ประชาชิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้ของนักเรียนระดับอนุบาลก่อนและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับอนุบาลที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 6 ชนิด แบ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้แก่ 1) แบบสำรวจความสนใจรูปแบบเพลงที่นักเรียนระดับอนุบาลชื่นชอบ 2) แบบสำรวจรูปแบบการ์ตูนที่นักเรียนระดับอนุบาลชื่นชอบ 3) แบบ สำรวจความพึงพอใจลักษณะตัวละครประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อตอบคำถามการวิจัย ได้แก่ 5) แบบวัดความรู้ของนักเรียนระดับอนุบาลก่อนและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ และ 6) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนระดับอนุบาลที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับอนุบาลมีความรู้เรื่อง การบริโภคผัก หลังการชมการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 95.30 มีความพึงพอใจต่อการ์ตูน แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องการบริโภคผัก โดยชอบสีสันของภาพ แสง เพลงประกอบ ความสนุกของเนื้อเรื่อง และการเคลื่อนไหวของการ์ตูนคำสำคัญ: การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ นักเรียนอนุบาล การบริโภคผักThus the purposes of this study were: (1) to compare the children performance before and after watching it and (2) to evaluate their satisfaction with the developed cartoon. The sample used in this study consisted of 30 kindergarten students attending in Mahasarakham province. The instruments used in the study were: (1) a survey form of cartoon songs on their favorite lists, (2) a survey form of cartoon kinds, (3) a survey form of satisfaction with the proposed 3D animated cartoon characters, (4) an evaluation form of professionals' satisfaction with watching the proposed animated cartoon, (5) a performance test before and after watching the proposed animated cartoon and (6) an evaluation form of children satisfaction with the cartoon. The results of this study were: The kindergarten students showed gains in knowledge about vegetable eating from before watching the developed cartoon, and the kindergarten students indicated their satisfaction with the developed cartoon: they liked the color of the pictures, light and songs, enjoyment of the storyline, and the movement of the cartoon.Keywords: 3D Animated Cartoon, Kindergarten Children, Vegetable Eating

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กิจติพงษ์ ประชาชิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Downloads

Published

2010-06-05

How to Cite

ประชาชิต ก. (2010). การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล เรื่อง การบริโภคผัก (3D ANIMATED CARTOON ENTITLED VEGETABLE EATING FOR KINDERGARTEN CHILDREN). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 2(3), 52–61. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/907