ค่ารักษาพยาบาลในระบบโครงการเบิกจ่ายตรง (MEDICAL EXPENSE PROCEDURES OF DIRECT PAYMENT SYSTEM)

Authors

  • สุนิษา สุขศาลา Srinakharinwirot University.

Abstract

บทความนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงแก่บุคลากรของรัฐและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียดและสาระสำคัญของระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือส่วนราชการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของส่วนราชการต่อไปคำสำคัญ: ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยภายใน ผู้ป่วยภายนอกThe purpose of this article is to promote the understanding for medical expense procedures of the direct payment system to government officers and related people. By collecting data, details and main contexts of direct payment system from medical documents, electronic media and government documents, this is in order to give usefulness to government officers and related people following the guidance of correct government payment procedures.Keywords: Civil servant medical benefit scheme, Medical fee, Impatient, Outpatient 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุนิษา สุขศาลา, Srinakharinwirot University.

สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2010-06-05

How to Cite

สุขศาลา ส. (2010). ค่ารักษาพยาบาลในระบบโครงการเบิกจ่ายตรง (MEDICAL EXPENSE PROCEDURES OF DIRECT PAYMENT SYSTEM). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 2(3), 44–51. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/906