ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH OUTPUTS OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES)

Authors

  • ปิยวรรณ บุญเพ็ญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ยุทธนา ไชยจูกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ดุษฎี โยเหลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลิตภาพการวิจัยและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การกับผลิตภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร ประชากร คือ หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยศึกษาจากตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 198 หน่วยงาน ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะองค์การ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายองค์การ 2) โครงสร้างขององค์การ 3) บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย 4) กลไกและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ตัวแปรตาม คือ ผลิตภาพงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภาพงานวิจัยมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาอย่างชัดเจน และปัจจัยลักษณะองค์การ ทั้งจุดมุ่งหมายองค์การ โครงสร้างขององค์การ บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย กลไกและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมีความสัมพันธ์กับผลิตภาพงานวิจัยคำสำคัญ: ลักษณะองค์การ  ผลิตภาพการวิจัย  มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติThis research aims to study Organizational Characteristics and Research Outputs of National Research Universities. Research methods with Documentary analysis. Population is Internal Institutes in National Research Universities include 198 institutes. The independent variables were organizational characteristics include 1) organizational purpose 2) organizational structure 3) research staff 4) mechanisms and budgets to support research and dependent variable is Research Outputs. The results showed that 1) The research outputs of National Research Universities in each discipline is different with statistical significance of 0.01. 2) Organizational characteristics include (1) organizational purpose (2) organizational structure (3) research staff (4) mechanisms and budgets to support research are related to resarch outputs with statistical significance of of 0.01 and 0.05.Keywords: Organizational Characteristics, Research Outputs, National Research Universities

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ปิยวรรณ บุญเพ็ญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยุทธนา ไชยจูกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดุษฎี โยเหลา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2017-07-05

How to Cite

บุญเพ็ญ ป., ไชยจูกุล ย., & โยเหลา ด. (2017). ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH OUTPUTS OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(17, January-June), 86–106. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9016