ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา (FACTORS INFLUENCING THE BUSINESS PERFORMANCE OF YALA COMMUNITY ENTERPRISES)

Authors

  • ดุษฎี นาคเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • สุธิดา วัฒนยืนยง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • นุชนภา เลขาวิจิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน จำนวน 82 คน คณะกรรมการ จำนวน 101 คน และสมาชิกกลุ่ม จำนวน 71 คน รวมเป็นจำนวน 254 คน สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหูคูณ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการตลาด และด้านคุณลักษณะของสมาชิกมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาตามลำดับ ดังนั้นในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดี ควรให้ความสำคัญกับการบริหารการเงินเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลง และการบริหารการตลาดควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นอกจากการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการแล้ว การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนต่อไปคำสำคัญ: ผลการดำเนินงาน  วิสาหกิจชุมชน  จังหวัดยะลาThis survey-based research aims to study factors influencing the business performance of Yala Community Enterprises. The instrument was a self-administered questionnaire. The Relevant data were derived from 82 chairpersons and 101 committees, 71 members. The total sample was 254 persons. The descriptive statistical techniques used in this research included frequency, means and standard deviation. In addition, a multiple regression analysis as inferential statistics was used for predicting examination. The results indicate that financial management, marketing management, and attributes of member, respectively. Mobilize Yala community enterprises to achieve their goals. The Priority should be given to the financial management because Yala community enterprises must keep on track with the budget expenditure and reduce operation cost. Secondly, Yala community enterprises should develop their marketing products to be unique and high quality. Therefore, the development of community enterprises would add value of their products in order to enhance their performance.Keywords: Business Performance, Community Enterprises, Yala Province

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ดุษฎี นาคเรือง, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สุธิดา วัฒนยืนยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นุชนภา เลขาวิจิตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Downloads

Published

2017-07-05

How to Cite

นาคเรือง ด., วัฒนยืนยง ส., & เลขาวิจิตร์ น. (2017). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา (FACTORS INFLUENCING THE BUSINESS PERFORMANCE OF YALA COMMUNITY ENTERPRISES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(17, January-June), 69–77. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9014