ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชลประทาน หลังการโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • ชานานันท์ ประดิษฐบาทุกา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล สิทธิการรักษาพยาบาล เหตุจูงใจการมารับบริการของงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน 2) การรับรู้คุณภาพบริการของงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิทธิการรักษาพยาบาล เหตุจูงใจการมารับบริการงานผู้ป่วยนอกกับการรับรู้คุณภาพบริการ และความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล สิทธิการรักษาพยาบาล เหตุจูงใจการมารับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนกับการรับรู้คุณภาพบริการ ประชากร คือ ผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน กลุ่มตัวอย่างสุ่มจากผู้รับบริการแห่งละ 200 คน โดยใช้แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติวิเคราะห์ไคว์สแควร์เพื่อหาความสัมพันธ์ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการของงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มารับบริการในรอบ 1 ปี มากกว่า 5 ครั้ง ด้านสิทธิการรักษาพยาบาล ในส่วนของงานผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่เป็นสิทธิสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เหตุจูงใจการมารับบริการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดินทางสะดวก/อยู่ใกล้บ้านและแพทย์นัดต่อเนื่อง การรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสิทธิการรักษาพยาบาลกับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอก แต่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหตุจูงใจการมารับบริการกับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value< 0.05 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เพศและอาชีพกับการรับรู้คุณภาพบริการศูนย์สุขภาพชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 และมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหตุจูงใจการมารับบริการกับการรับรู้คุณภาพบริการศูนย์สุขภาพชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05คำสำคัญ: งานผู้ป่วยนอก  ศูนย์สุขภาพชุมชน  คุณภาพบริการThis survey research aimed to study the factors of personal characteristics, the privilege of medical treatment and the motivation in Out-Patient Department (OPD) and Primary Care Unit (PCU) of Chonprathan Hospital, the perception of service quality in OPD and PCU,  the correlation of personal characteristics, privilege of  medical treatment ,and motivation to perception of service quality in OPD and the correlation of personal characteristics, privilege of medical treatment, and the motivation to perception of service quality in PCU. Population was customers in OPD and PCU of Chonprathan Hospital. Sample was 200 customers that collected purposive sampling for each OPD and PCU. The data was collected by questionnaire with reliability of 0.97.The descriptive statistics and analysis statistics, Chi-square test were used to test the association. The results found that the factors of personal characteristics of customers in OPD and PCU mainly females, more than five time service in last year. The privilege of medical treatment in OPD mainly was government welfare, and in PCU mainly was universal coverage. Both OPD and PCU, the motivation of medical treatment were comfortable hospital commutation, near home, and follow up for treatment. The perception of service quality in OPD and PCU were high levels. However, we also find that no correlation of personal characteristics, the privilege of medical treatment to perception of service quality in OPD, but the correlation of motivation was statistical significant at p-value < 0.05. But, the correlation of personal characteristics, sex and occupational to perception of service quality in PCU were statistical significant at p-value<0.05, and correlation of motivation was statistical significant at p-value < 0.05.Keywords: Out-Patient Department (OPD), Primary Care Unit (PCU), Service Quality

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชานานันท์ ประดิษฐบาทุกา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2017-07-01

How to Cite

ประดิษฐบาทุกา ช., & เติมกลิ่นจันทน์ ว. (2017). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชลประทาน หลังการโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(17, January-June), 41–52. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8978