กองบรรณาธิการ

Authors

  • editor board มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

editor board, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 6495000 ต่อ 15911, 15912 โทรสาร (02) 2588938http://pubcenter.swu.ac.th, E-mail: swujournal@swu.ac.th

Downloads

Published

2017-06-29

How to Cite

board, editor. (2017). กองบรรณาธิการ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(17, January-June). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8952