การเพิ่มปริมาณคำศัพท์วิชาการในการเขียนงานวิจัย (BOOSTING ACADEMIC WORDS IN RESEARCH WRITING)

Authors

  • แสงจันทร์ เหมเชื้อ Srinakharinwirot University.

Abstract

คุณลักษณะเฉพาะของคำศัพท์วิชาการซึ่งเป็นคำที่แสดงกระบวนการ การวิเคราะห์ และการประเมินผล ทำให้คำศัพท์วิชาการเป็นส่วนสำคัญในการเขียนรายงานการวิจัย งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้คำศัพท์วิชาการในการเขียนงานวิจัยมากขึ้นโดยใช้ “กระบวนการสังเกตคำ” และ “แนวลึกขั้นตอนการเรียนรู้คำ” ในช่วง 4 เดือนของการทดลอง นักศึกษาได้ใช้โปรแกรม AWL highlighter เพื่อกระตุ้นการสังเกตคำ จากนั้นศึกษาการใช้คำศัพท์ที่เลือกในคลังศัพท์ BNC Corpus เพื่อการศึกษาแนวลึก ผลการวิจัยพบว่า คำศัพท์วิชาการในการเขียนงานวิจัยฉบับปรับปรุงของนักศึกษามีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคำสำคัญ: คำศัพท์วิชาการ การเขียนงานวิจัย กระบวนการสังเกตคำ แนวลึกขั้นตอนการเรียนรู้คำThe common features of academic vocabulary (process, analysis and evaluation) give rise to the need for implementing academic vocabulary in research writing. This study aimed to stimulate EFL postgraduates to increase the use of academic words in their research writing. ‘Word noticing process’ and ‘depth of processing words’ were implemented to foster academic vocabulary use. During the four-month course, participants used the AWL highlighter programme to identify academic words in their research projects and studied the use of selected academic words in the online British National Corpus (BNC) for deep processing. Results showed a slight increase in the quantity of academic words in the revised research reports.Keywords: academic words, research writing, noticing process, depth of processing and task-induced involvement

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

แสงจันทร์ เหมเชื้อ, Srinakharinwirot University.

Department of Western Languages, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2010-02-16

How to Cite

เหมเชื้อ แ. (2010). การเพิ่มปริมาณคำศัพท์วิชาการในการเขียนงานวิจัย (BOOSTING ACADEMIC WORDS IN RESEARCH WRITING). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1(2, July-December), 128–138. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/881