ภาวะผู้นำ สมรรถนะ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (LEADERSHIP, COMPETENCY, HUMAN RESOURCE FOCUS AND WORKING BEHAVIOR OF OFFICERS AT THAI CREDIT RETAIL BANK, PCL.)

Authors

  • พิศมัย ทิพย์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ทิพทินนา สมุทรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ภาวะผู้นำ สมรรถนะ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลและพฤติกรรมการทำงานและเพื่อศึกษาตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างภาวะผู้นำ สมรรถนะ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหูคุณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ (r = 0.26 และ 0.22 ตามลำดับ) 2) สมรรถนะด้านการมุ่งสัมฤทธิ์ สมรรถนะด้านการให้บริการ0 และสมรรถนะด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.70, 0.51 และ 0.70 ตามลำดับ) 3) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้านระบบงาน การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน และการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้านความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.45, 0.54 และ 0.50 ตามลำดับ) 4) สมรรถนะด้านการมุ่งสัมฤทธิ์ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้านความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน และสมรรถนะด้านเทคนิค สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานของพนักงานได้ ร้อยละ 62คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ สมรรถนะ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล พฤติกรรมการทำงานThe objectives of this research were to study leadership, competency, human resource focus and working behavior of officers at Thai Credit Retail Bank, pcl. and to find leadership, competency, and human resource focus which could predict working behavior of officers at Thai Credit Retail Bank, pcl. Samples comprised of 108 officers at Thai Credit Retail Bank, pcl. Data were collected by using questionnaires and were analyzed statistically by computer to find out percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. Results showed that: 1) transformational leadership and transactional leadership were positively related to working behavior at 0.01 and 0.05 levels of significance, respectively (r = 0.26 and 0.22, respectively); 2) achievement competencies, service orientation competencies and technical competencies were positively related to working behavior at 0.01 level of significance (r = 0.70, 0.51 and 0.70, respectively); 3) human resource focus in work systems, human resource focus in employee training and development, and human resource focus in employee well-being and satisfaction were positively related to working behavior at 0.01 level of significance (r = 0.45, 0.54 and 0.50, respectively); and 4) achievement competencies, human resource focus in employee well-being and satisfaction, and technical competencies could predict working behavior at 0.01 level of significance at percentage 62.Keywords: leadership, Competency, Human resource Focus, Working behavior

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พิศมัย ทิพย์สมบูรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทิพทินนา สมุทรานนท์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Downloads

Published

2010-02-16

How to Cite

ทิพย์สมบูรณ์ พ., & สมุทรานนท์ ท. (2010). ภาวะผู้นำ สมรรถนะ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (LEADERSHIP, COMPETENCY, HUMAN RESOURCE FOCUS AND WORKING BEHAVIOR OF OFFICERS AT THAI CREDIT RETAIL BANK, PCL.). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1(2, July-December), 78–95. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/878