การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (THE USE OF RHYTHMIC ACTIVITIES TO DEVELOP ENGLISH VOCABULARY LEARNING AND RETENTION OF PRATOMSUKSA 4 STUDENTS)

Authors

  • พรรณนที โชติพงศ์ โรงเรียนบ้านปากลง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมประกอบจังหวะที่มีต่อความรู้ด้านคำศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมประกอบจังหวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดำเนินการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 24 คาบ ไม่นับรวมคาบที่ใช้ในการทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนโดยใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเป็นกิจกรรมหลักในบทเรียน จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านความรู้คำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test for Dependent Samplesผลการศึกษาพบว่า (1) การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะ ทำให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) มีคะแนนความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังจบการทดลองเมื่อเวลาสิ้นสุดแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ กับ 4 สัปดาห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมประกอบจังหวะ มีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองคำสำคัญ: กิจกรรมประกอบจังหวะ ความรู้ด้านคำศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษThe purpose of this research was to study the effect of using rhythmic activities on vocabulary learning and retention of Pratomsuksa 4 students. The sample group was Pratomsuksa 4 students in their first semester of the academic year 2008 at Wat Pakbor School, Bangkok. They were selected via the simple random sampling technique. The research was carried out for twelve weeks two periods a week. The research took for twenty-four class periods, fifty minutes each, excluding the test periods. The instruments used in this research were twelve lesson plans, a test on learning achievement and on retention of vocabulary, a questionnaire about the student’s satisfaction on learning vocabulary with rhythmic activities, and an interview record form. The data were statistically analyzed by mean, standard deviation and t-test for Dependent Samples.The findings were as follows: (1) The students taught by rhythmic vocabulary activities gained higher posttest mean scores than the pretest mean scores with statistical significance at the level of 0.05. (2) The student’s vocabulary retention mean scores after the 2 weeks and 4 weeks experiment were not significantly different at the 0.05 level (3) The students had higher satisfaction on learning English after being taught by rhythmic vocabulary activities.Keywords: Rhythmic activities, Vocabulary learning, Vocabulary retention, English

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พรรณนที โชติพงศ์, โรงเรียนบ้านปากลง

โรงเรียนบ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Downloads

Published

2010-02-16

How to Cite

โชติพงศ์ พ. (2010). การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (THE USE OF RHYTHMIC ACTIVITIES TO DEVELOP ENGLISH VOCABULARY LEARNING AND RETENTION OF PRATOMSUKSA 4 STUDENTS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 1(2), 61–77. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/877