การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (EVALUATION OF EFFICIENCY AND SATISFACTION IN IMPLEMENTING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR ACCOUNTING AND PROCUREMENT IN RAJABHAT UNIVERSITIES)

Authors

  • ขนิษฐา วิโสจสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Abstract

การวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุ และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุ รวมทั้งหมด 464 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความพึงพอใจจากการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความพึงพอใจจากการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง พบว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งพบปัญหาด้านรูปแบบระบบและโปรแกรมสำเร็จรูป บางแห่งประสบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ บางแห่งประสบปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัญหาด้านรูปแบบระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งปัญหาจากการใช้ระบบส่วนใหญ่อยู่ที่ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ การประชุมสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุประสบปัญหา คือ ระบบไม่สามารถลดความสิ้นเปลืองเรื่องเอกสาร ทรัพยากรต่างๆ ต้องใช้เอกสารควบคู่กันไป การเชื่อมโยงฐานข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่จำเป็นได้ การเรียกรายงานต่างๆ จากระบบไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเท่าที่ควร ขั้นตอนการปฏิบัติงานซับซ้อน ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลพัสดุให้เป็นปัจจุบันได้คำสำคัญ: การประเมิน ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ งานบัญชีและพัสดุThe purposes of this research were: to study the efficiency and satisfaction in implementing management information system for accounting and procurement in Rajabhat Universities along with the problems and obstacles in using the system; to compare the efficiency and satisfaction of being serviced by the system in 5 Rajabhat Universities. The 464 sample population consisting of the administrators, the officials and people being serviced were used in the study. The results were as follows: The respondents’ opinions on the efficiency and satisfaction toward the implementation of management information system for accounting and procurement in 5 Rajbahat universities were at the middle level. The results from the comparison of opinions on the efficiency and satisfaction of towards the system from administrators, officials and people being serviced in 5 Rajabhat universities were significantly different at the level of 0.01. The problems and obstacles in using the management information system on accounting and procurement in each campus were as follows. It was found that in some campuses, there were problems of the designed patterns and their software, the lack of capability of the  system users, the hardware or computers and the software system. The problem arising in most campus was the hardware or the computers. Results collected from the official group conferences held at Suratthani Rajabhat University revealed that the most arising problems the management information system for accounting and procurement users faced were the problems of not being unable to reduce the cost of document and other resources. The documents had to be accompanied the program. The network of database couldn’t be connected to the needed data. The printout report as requested by the officials could not be made out from the system. The working procedures of the program were complicated. The data in the database were not up-to-date. Furthermore, the data in the database couldn’t be updated.Keywords: Evaluation, efficiency, management information system, accounting and procurement

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ขนิษฐา วิโสจสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Downloads

Published

2010-02-16

How to Cite

วิโสจสงคราม ข. (2010). การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (EVALUATION OF EFFICIENCY AND SATISFACTION IN IMPLEMENTING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR ACCOUNTING AND PROCUREMENT IN RAJABHAT UNIVERSITIES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1(2, July-December), 46–60. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/876