การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (AN EVALUATION OF DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM B.E. 2542 AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY)

Authors

  • กรอุษา ศรีสุวรรณ์ Srinakharinwirot University.
  • อัจฉรา วัฒนาณรงค์ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2551 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 314 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน อาจารย์ จำนวน 95 คน นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 78 คน บัณฑิตแพทย์ จำนวน 76 คน และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตแพทย์ จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้1) ด้านบริบท ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ทุกข้อของหลักสูตรส่งเสริมผู้เรียน ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย นอกจากนี้อาจารย์ นิสิตแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น การเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่าโครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวม 263 หน่วยกิต สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าจำนวนหน่วยกิตรวมมากเกินความจำเป็น เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกข้อ ยกเว้นวัตถุประสงค์ข้อ 2 นอกจากนี้ อาจารย์ นิสิตแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ มีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ตำราเรียน และสถานที่เรียน มีเหมาะสมในระดับมาก3) ด้านกระบวนการ อาจารย์ นิสิตแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ มีความคิดเห็นว่า การจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมาก4) ด้านผลผลิต ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตแพทย์ มีความคิดเห็นว่า คุณภาพบัณฑิต ด้านพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้านทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ด้านทักษะทางคลินิก ด้านทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการที่จำเป็น และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้านความรู้พื้นฐาน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง5) อาจารย์ นิสิตแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ มีความคิดเห็นว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการมีความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านผลผลิต ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตแพทย์มีความคิดเห็นว่า คุณภาพบัณฑิตด้านพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้านทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ด้านทักษะทางคลินิก ด้านทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการที่จำเป็น และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความรู้พื้นฐานคำสำคัญ: การประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThe purpose of this study was to evaluate the Doctor of Medicine Program B.E.2542 at Srinakharinwirot University by B.E. 2551 using the CIPP Evaluation Model which included context, input, process and product. The samples were 5 experts, 95 instructors, 78 students, 76 graduates and 60 graduates’ employers. The research instrument consisted of a document analysis form and 2 five-rating scale questionnaires. Data were analyzed by frequency,percentage, arithmetic mean, standard deviation and a t-test. The results of the study were as follows:1) Context: The experts rated that all objectives of the program supported cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. And the instructors, students and graduates rated the objectives of the program at the high level.2) Input: When the total number of credits of the program was compared to the standard criteria of the bachelor curriculum B.E. 2548 set by the Committee of Higher Education, it was found that the total number of 263 credits of the program was higher than the standard criterion which was set at not less than 120 credits. Moreover, the expert rated that the total number of credits of the program was more than necessary; and the instructors, students, and graduates rated program structure, content, student qualifications, instructional media, texts and buildings and facilities at the high level.3) Process: The instructors, students and graduates rated teaching and learning, evaluation and measurement, and program management at the high level.4) Product: The graduates’ employers rated the work habits, professional ethics, relationship, communication, attitude, clinical skills, technical and procedural skills, and continuous professional at the high level, but primary knowledge at the moderate level.5) The instructors, students and graduates rated context, input, and process higher than the set criteria at the level of 0.05. Moreover, the employers rated the graduates’ work habits, professional relationship, communication, attitude skills, clinical skills, technical and procedural skills, and continuous professional higher than the criteria, but primary knowledge at the moderate level.Keywords: evaluate, Doctor of Medicine Program, Srinakharinwirot University

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กรอุษา ศรีสุวรรณ์, Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัจฉรา วัฒนาณรงค์, Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2010-02-16

How to Cite

ศรีสุวรรณ์ ก., & วัฒนาณรงค์ อ. (2010). การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (AN EVALUATION OF DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM B.E. 2542 AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 1(2), 31–45. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/875