มาตรฐานสำหรับการเตรียมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (STANDARDS FOR SCIENCE TEACHER PREPARATION OF THE UNITED STATES)

Authors

  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล Srinakharinwirot University.

Abstract

ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยมีปัจจัยหลายประการ เช่น จำนวนครูไม่เพียงพอ ครูสอนไม่ตรงวุฒิ ครูบางคนไม่ได้จบวิทยาศาสตร์มา แต่ก็ต้องมาสอนวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนหลายคนบอกว่าไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์เพราะครูสอนไม่สนุก และเนื้อหายาก จึงเรียนไม่เข้าใจ ดังนั้นการเป็นครูวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ใครๆ ก็เป็นได้ ครูวิทยาศาสตร์ควรมีมาตรฐานของการเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ดีเพื่อให้มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิต บทความวิชาการเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอข้อมูลมาตรฐานการเตรียมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์ของไทย สถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทย เพราะครูคือบุคคลสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสังคม เน้นการแสดงออกของเด็กและการให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก มีการนำทฤษฏีการเรียนรู้ เช่น ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivism) มาใช้ในการเรียนการสอน มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นความจำเป็นในการบริหารแบบรวมศูนย์ เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของอเมริกาคือ การทำให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ (Science Literacy for All) ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งโครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (The National Science Education Standards, NESE) ขึ้นในปี ค.ศ. 1991 และดำเนินงานสำเร็จในปี ค.ศ. 1996 โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบคือ สภาวิจัยแห่งชาติ (National Research Council: NRC) ซึ่งมาตรฐานหนึ่งที่สำคัญที่มีพื้นฐานมาจาก NSES ได้แก่ มาตรฐานการเตรียมครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดทำโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (The National Science Teachers Association: NSTA) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 10 มาตรฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

น้ำฝน คูเจริญไพศาล, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2010-02-16

How to Cite

คูเจริญไพศาล น. (2010). มาตรฐานสำหรับการเตรียมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (STANDARDS FOR SCIENCE TEACHER PREPARATION OF THE UNITED STATES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 1(2), 24–30. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/874