การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของการใช้คําในอัญประกาศในนิตยสาร Gavroche (A SYNTACTIC AND SEMANTIC ANALYSIS OF THE WORDS IN QUOTATION MARKS IN GAVROCHE ANALYSE SYNTAXIQUE ET SEMANTIQUE DES MOTS ENTRE GUILLEMETS DANS LE MAGAZINE)

Authors

  • กิตติพล ฐิโนทัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ มีบทบาทที่สำคัญมากในการศึกษาประโยคชนิดต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอนบางประเภทโดยเฉพาะเครื่องหมายอัญประกาศสามารถใช้เพื่อแสดงที่มาของการผลิตข้อความที่หลากหลายได้ ในปัจจุบันพบว่ามีการใช้อัญประกาศเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในบทความสารคดีและบทความสัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาการแทรกตัวทางวากยสัมพันธ์ของคำในเครื่องหมายอัญประกาศในประโยคและสถานะทางอรรถศาสตร์ของคำในเครื่องหมายอัญประกาศ โดยการศึกษาประโยคที่มีคำในเครื่องหมายอัญประกาศแทรกอยู่ ที่รวบรวมมาจากนิตยสารกาวรอช (Gavroche) ซึ่งเป็นนิตยสารภาษาฝรั่งเศสฉบับเดียวที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ฉบับที่ 200 (มิถุนายน 2554) ถึงฉบับที่ 211 (พฤษภาคม 2555) งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าคำในเครื่องหมายอัญประกาศสามารถแทรกตัวทางวากยสัมพันธ์ในประโยคหลักได้ 2 วิธี คือแทรกตัวตามลักษณะเฉพาะทางวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์หรือแทรกตัวในฐานะนามวลีที่ทำหน้าที่ต่างๆ ในประโยค ทางอรรถศาสตร์คำในเครื่องหมายอัญประกาศมีสถานะที่ซับซ้อน คำในเครื่องหมายอัญประกาศที่ถูกใช้ในฐานะนามวลีเป็นคำที่ถูกอ้างถึงและมีสถานะเป็นสัญญะที่อ้างถึงตัวเองหรืออัตตสัญญะ (Autonymie) ส่วนคำในเครื่องหมายอัญประกาศที่ถูกใช้ตามลักษณะทางวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์มีสถานะเป็นคำที่ถูกใช้และถูกอ้างถึงด้วยในเวลาเดียวกันและมีสถานะเป็นการใช้คำแบบอัตตสัญญะ (Modalisation autonymique) รูปแบบหนึ่งคำสำคัญ: คำในเครื่องหมายอัญประกาศ การแทรกตัวทางวากยสัมพันธ์ สถานะทางอรรถศาสตร์ อัตตสัญญะ การใช้คำแบบอัตสัญญะPunctuations have an important function in written sentences. Some, in particular quotation marks, are used to indicate different levels of discourse. In contemporary press, quotation marks are among the most punctuation used in almost every article, especially in newspaper reports and interview articles. The objective of this present article is to study syntactic intergration of words in quotation marks in sentences and their semantic status by examining sentences with words in quotation marks collected from a french magazine Gavroche, the only french language magazine published in Thailand, from issue 200 (June 2011) to issue 211 (May 2012). This study shows that words in quotation marks can be found in main sentences as units maintaining their own morphosyntactic natures or as a nominal phrase used in different functions. It also reveals that words in quotation marks have a complex semantic status: those becoming nominal phrases are words that are showed, having the status of autonyme; and those maintaining their morphosyntactic natures are words that are used and showed, having the status of modalisation autonymique.Keywords: quotation marks, syntactic intergration, semantic status, autonymie, modalisation autonymique

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กิตติพล ฐิโนทัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-05-11

How to Cite

ฐิโนทัย ก. (2016). การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของการใช้คําในอัญประกาศในนิตยสาร Gavroche (A SYNTACTIC AND SEMANTIC ANALYSIS OF THE WORDS IN QUOTATION MARKS IN GAVROCHE ANALYSE SYNTAXIQUE ET SEMANTIQUE DES MOTS ENTRE GUILLEMETS DANS LE MAGAZINE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(15), 195–205. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7457