ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศเวียดนามและประเทศไทย (HOUSEHOLD ECONOMIC INEQUALITY IN VIETNAM AND THAILAND)

Authors

  • รัชพันธุ์ เชยจิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • บุย ทิ มิน ตัม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศเวียดนามและประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี พ.ศ. 2545 และ 2549 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาสำหรับประเทศเวียดนามนั้นศึกษาจากรายงานสรุปผลการสำรวจมาตรฐานการครองชีพของครัวเรือนในประเทศเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553 ผลการศึกษาในภาพรวมของประเทศพบว่า คนไทยมีรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนสูงกว่าคนเวียดนามประมาณ 5 เท่าตัว อีกทั้งครัวเรือนคนไทยมีความเหลื่อมล้ำทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่าครัวเรือนชาวเวียดนามค่อนข้างมาก แต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนไทยนั้นกลับมีแนวโน้มลดลงในขณะที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของชาวเวียดนามกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเฉพาะในเขตชนบทผลการศึกษาพบว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทยคำสำคัญ: ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนThe objective of this study was to study the household economic inequality in Viet Nam and Thailand. This study was employed the secondary data from the “Socio-Economic Survey” in 2002 and 2006 complied by the National Statistics Office, Thailand. The full report of the Viet Nam Household Living Standards Survey 2010 was also employed to this study. Results of this study showed that Thai people were more likely had five times levels of per capita monthly current income and per capita monthly total expenditures higher than the Vietnamese. Thai household were more likely to had higher levels of both, income and total expenditure inequality than the Vietnamese household. However, Thai household had gradually decreased in economic inequality trend, but the Vietnamese household had gradually increased in economic inequality trend. Exceptional, in the rural areas of both countries, the economic inequality were more likely to raised.Keywords: Economic Inequality, Income Distribution, ASEAN Economic Community AEC

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

รัชพันธุ์ เชยจิตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุย ทิ มิน ตัม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-05-11

How to Cite

เชยจิตร ร., & มิน ตัม บ. ท. (2016). ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศเวียดนามและประเทศไทย (HOUSEHOLD ECONOMIC INEQUALITY IN VIETNAM AND THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(15), 101–117. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7448