ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น (THE EFFECT OF BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAM ON ORAL HYGIENE CARE BEHAVIOR OF EARLY ADOLESCENTS)

Authors

  • ณัฐวุธ แก้วสุทธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อังศินันท์ อินทรกำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พัชรี ดวงจันทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนนำร่อง จังหวัดนครนายก จำนวน 94 คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยทำการสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองจำนวน 48 คน ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากที่ประยุกต์มาจากแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทฤษฎีเรียนรู้ปัญญาสังคม และกลุ่มควบคุมจำนวน 46 คน ได้รับทันตสุขศึกษาแบบกลุ่มแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบตรวจฟันและแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .63 - .78 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุตัวแปร วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น จะมีการทำความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจิตสังคมกับรูปแบบการฝึกอบรมที่มีต่อการทำความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากคำสำคัญ: พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วัยรุ่นตอนต้นThe objective of this experimental research was to examine the effectiveness of behavioral modification program on oral hygiene care behavior of early adolescents. The sample of this study was 34 students of the 13th grade level in Nakhon - Nayok in pilot school of Nakorn-Nayok Province (Feb – May, 2014), who were selected by simple random sampling and assigned to an experimental group and control group. In experimental group, 48 students participated in behavioral modification program that applied from behavioral modification theory and social learning cognitive theory on oral hygiene care behavior. In control group, 46 students participated in group oral hygiene instruction. Data Collection was conducted by oral hygiene examination sheet and 6-point scale questionnaires. The reliability of each measure ranged from .63 to .78. Data were analyzed by MANCOVA, ANCOVA and MANOVA. The result was showed that students who participated in the oral hygiene care behavioral modification program for early adolescence had better brushing behavior, eating behavior and oral hygiene status than the control group (p<.05). No significant interaction between psychosocial variables and model training that effected on brushing behavioral, eating behavioral and oral hygiene status was found.Keywords: Oral hygiene care behavior, behavioral modification program, early adolescents

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อังศินันท์ อินทรกำแหง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัชรี ดวงจันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-05-11

How to Cite

แก้วสุทธา ณ., อินทรกำแหง อ., & ดวงจันทร์ พ. (2016). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น (THE EFFECT OF BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAM ON ORAL HYGIENE CARE BEHAVIOR OF EARLY ADOLESCENTS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(15), 58–75. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7438