โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพศหญิง (CAUSAL MODEL OF FACTORS INFLUENCING THE RESPONSE TO SEXUAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE OF FEMALE UNIVERSITIES PERSONNEL)

Authors

  • ภาวศุทธิ อุ่นใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • มานพ ชูนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศจีมาจ ณ วิเชียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือการพัฒนาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรมหาวิทยาลัยเพศหญิง จำนวน 587 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนจาก 12 มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.92-0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความกลมกลืนโดยมีค่าดัชนีต่างๆ ดังนี้คือ Chi-Square of goodness of fit = 53.15, df = 42, Chi-square/df = 1.26 ค่า RMSEA = 0.020 ค่า GFI = 0.99 ค่า AGFI = 0.96 และ ค่า CN = 730.97 และปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดไปยังการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานคือ ตัวแปรความกล้าแสดงออกคำสำคัญ: การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ การคุกคามทางเพศในที่ทำงาน การตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศThe purposes of this research are to develop and validate the causal model of factors influencing the responses to sexual harassment in the workplace  of female universities personnel. The sample of this research was a proportional stratified random sampling of 587 female universities personnel members from all regions of Thailand. The data was collected by questionnaires with the reliability ranging from 0.92 to 0.96. Hypothesis testing regarding the causal model of factors influencing the responses to sexual harassment in the workplace, were analyzed by computer programs. The research findings revealed that the casual model of factors influencing the response to sexual harassment in the workplace of the female university personnel fitted the empirical data. The Model indicated that the chi-square/df = 1.26, P-Value = 0.12, RMSEA = 0.020, GFI = 0.99, AGFI = 0.96 and CN = 730.97. The highest effective factor response to sexual harassment in the workplace of female universities personnel is assertiveness.Keywords: Causal Model Analysis, Sexual Harassment in the Workplace, Response to Sexual Harassment

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ภาวศุทธิ อุ่นใจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มานพ ชูนิล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศจีมาจ ณ วิเชียร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Downloads

Published

2015-01-31

How to Cite

อุ่นใจ ภ., ชูนิล ม., & ณ วิเชียร ศ. (2015). โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพศหญิง (CAUSAL MODEL OF FACTORS INFLUENCING THE RESPONSE TO SEXUAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE OF FEMALE UNIVERSITIES PERSONNEL). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(13), 141–152. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7403