ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็ม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Authors

  • พรพรรณ จันทร์วงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไผ่วงวิทยา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน จากการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็มที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.44 / 83.44 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์The purpost of this research were to: 1) make a Computer Assisted Instruction  followed the constructivist theory in mathematic subject on the topic integer number for mathayomsuksa 1 student with the efficiency Criterion of 80/80 2) compare mathayomsuksa 1 student’ s analytical abilities before and after studying the subject by using a Computer Assisted Instruction 3) their mathematic learning achievement before and after studying the subject by using a Computer Assisted Instruction.The sample, drawn using simple random sampling, was 30 Mathayom 1 student at Phaiwongwittaya School, under Angthong Educational Service Area Office 5, during the first semester of academic year 2011. The data were analyzed by mean (mean), standard deviation and t–test.The result found that: 1. a Computer Assisted Instruction instruction followed the constructivist  theory in mathematic subject on the topic integer number for mathayomsuksa 1 student had an efficiency Criterion of 87.44/83.44 2. the student’s analytical abilities were better after they were taught using a Computer Assisted Instruction, at a significance level of 0.01. 3. the posttest learning achievement after studying “Integer number" was higher than pretest, at a significance level of 0.01.Keywords: Computer – assisted instruction followed the constructivist theory, Learning based on constructivist, Analytical thinking, Analytical thinking ability.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พรพรรณ จันทร์วงค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

Downloads

Published

2015-01-31

How to Cite

จันทร์วงค์ พ. (2015). ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็ม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(13), 102–114. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7400